Geplaatst op Geef een reactie

Op het eerste gezicht

De activiteit Op het eerste gezicht, is ontwikkeld om jongeren te laten inzien dat zij zich bevooroordeeld en discriminerend op stellen jegens anderen. Door middel van een spelvorm willen we hen bewust maken van hun vooroordelen zodat zij hun mening kunnen bijstellen. Veel jongeren zijn geneigd mensen te stereotyperen op uiterlijke kenmerken, houding en gedrag. Het is belangrijk om hen hiervan bewust te maken en te laten inzien welke consequenties dat heeft voor de ander. 

De bijeenkomsten kunnen plaats vinden in buurthuizen en/of bij stichtingen. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de groepen samengesteld, maximaal 5 groepen.

Aan elke tafel komt een bepaald vooroordeel aan de orde. Bijvoorbeeld: Er zitten drie vrouwen achter de tafel waarvan 1 een tienermoeder is. De deelnemers moeten uitzoeken wie de tienermoeder is. Het spel bestaat uit drie spelrondes. Tijdens de eerste ronde moeten de deelnemers op basis van uiterlijke kenmerken, houding en gedrag bepalen wie de tienermoeder is. Tijdens de andere twee spelrondes worden zij in de gelegenheid gesteld vragen te formuleren en te stellen.

Deze interactieve werkwijze zet de deelnemers aan het denken omdat zij gedwongen worden te praten over hun ‘onbewuste’ vooroordelen. Zij dienen hun keuze voor een bepaalde kandidaat te beargumenteren. Per bijeenkomst kunnen twee doelgroepen waar vooroordelen over bestaan aan bod komen en aan het einde van de bijeenkomst vertellen de desbetreffende personen hun verhaal en kunnen de deelnemers vragen stellen.

Geplaatst op Geef een reactie

Verborgen vrouwen

De eerste generaties arbeidsmigranten zijn de ouderen van nu. Het zijn mannen die naar Nederland kwamen om te werken en die in de loop van tijd hun gezinnen over hebben laten komen. De vrouwen die naar Nederland kwamen leefden vaak een geïsoleerd leven. Ze leerden de taal niet, bleven thuis bij het gezin en leerden weinig over de samenleving. Hun mannen richtten zich op de contacten buiten het gezin en de vrouwen bleven verborgen. Nu zien we in Nederland dat een groep van deze vrouwen die inmiddels boven de 65 is, alleen achter blijft. Hun man is overleden en hun kinderen zijn druk met werk en gezin. Deze verborgen vrouwen hebben nooit een connectie gemaakt met de samenleving en leven nu nog steeds verborgen in hun woningen of bij hun kinderen. We zien dat deze ouderen het extra zwaar hebben en door hun verborgen leven niet aanhaken bij bestaande initiatieven.

Vanuit Stichting Inclusia willen we extra aandacht besteden aan deze vrouwen door te kijken naar mogelijkheden om ze uit hun isolement te halen en ze samen te brengen in een inloop waar ze elkaar kunnen ontmoeten en onder begeleiding van vrijwilligers kunnen werken aan wat meer zelfredzaamheid. We zullen hiervoor groepen vrijwillige buurtmoeders trainen die deze ouderen gaan opzoeken en bezoeken en met hun gaan kijken hoe ze ervoor staan, die met hun gaan praten over hun wensen en behoeften en wat ze nodig hebben om het te redden in de samenleving. 

Met het wijkteam wordt samengewerkt en indien  een zorgbehoevende oudere ondersteuning nodig heeft, kan dit direct  opgepakt worden. De vrouwen nemen de ouderen mee naar buiten, naar een centrale inloop maar ook de wijk in. Ze gaan met hun werken aan vaardigheden als boodschappen doen, hulp vragen, doktersbezoek en bezoeken activiteiten die er zijn in de wijk. De ouderen vinden het vaak eng om de wijk in te gaan, spreken de taal niet en hebben vaak ook nog nooit met bijvoorbeeld het openbaar vervoer gereisd.

Met onze inzet willen we de ouderen weer een stukje regie geven over hun eigen leven. We gaan werken aan hun zelfredzaamheid en gaan ze uit hun isolement halen zodat  ze langzaamaan weer deel nemen aan de samenleving. 

Geplaatst op Geef een reactie

Tweede thuis in de moskee

Gemiddeld genomen vergaat het 55-plussers met een niet westerse achtergrond niet bijzonder goed. Ze leven vaker onder de armoedegrens en ervaren meer fysieke en mentale gezondheidsproblemen dan hun Nederlandse leeftijdgenoten zonder migratie achtergrond. Zorgelijk is de eenzaamheid onder Turkse en Marokkaanse ouderen. Zo’n tweederde van de Turkse en Marokkaanse ouderen voelt zich eenzaam. Dat is een alarmerend cijfer want van de ouderen zonder migratie achtergrond geeft ‘slechts ‘, één op de drie aan zich eenzaam te voelen. Deze ouderen verkeren vaak in een isolement. Velen wonen bij hun kinderen, die werken, waardoor de ouder overdag alleen thuis is. Zij spreken de taal slecht waardoor hun mogelijkheden om contact te leggen met de buitenwereld beperkt is.

Wel bezoeken deze ouderen vaak de moskee. Religie blijkt een grotere rol in hun leven te gaan spelen. Ze gaan naar de moskee voor het gebed en blijven na het gebed vaak in de moskee achter om nog wat te praten met de vrijwilligers. Ze proberen zo een stukje van de tijd te doden tot het volgende gebed zodat ze niet alleen naar huis hoeven te gaan.Mensen op oudere leeftijd hebben een sterke behoefte om zich te omringen met gelijkgestemden en activiteiten te ondernemen die op hun cultuur van herkomst aansluiten. 

De vrijwilligers van de moskee willen deze ouderen graag helpen maar ze weten niet goed hoe.

De moskee is vooral een gebedsruimte waardoor er weinig ruimte is om de ouderen een plek te bieden.

Met het project Moskee een tweede huis willen we samen met deze vrijwilligers de mogelijkheden gaan onderzoeken. We gaan kijken of er een ruimte is waar de ouderen terecht kunnen en gaan een werkgroep opzetten van getrainde vrijwilligers die veilig activiteiten voor en met ouderen kunnen uitvoeren. Binnen de moskee gaan we de ouderen in kaart brengen en gaan we moskee bezoekers vragen of ze eenzame ouderen in hun omgeving kennen. 

Met deze ouderen gaan we in gesprek over hun wensen en behoeften en samen met hen en de vrijwilligers wordt een programma opgesteld. Naast ontmoetingsactiviteiten zal er ook aandacht zijn voor beweging, valpreventie, en zal er informatie verstrekt worden over gezondheid, medicatie en het zorgaanbod. 

Met deze inzet willen we de eenzaamheid onder deze ouderen bestrijden en via de activiteiten en het versterken van hun sociale netwerk weer een stukje regie over hun eigen leven teruggeven.

Dit versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk rond kwetsbare mensen is een belangrijk element in het werk van Inclusia. Met het versterken van het netwerk verbeter je niet alleen de situatie van de ouder, je versterkt allen die deel uitmaken van het netwerk, ook bijvoorbeeld de mantelzorger. Ons geloof in de kracht van mensen maakt dat mensen deze kracht in zichzelf vinden. 

We geven ze een duwtje in de richting van participatie in de samenleving ofeigen ontwikkeling op het gebied van zelfredzaamheid en weerbaarheid.

Geplaatst op Geef een reactie

De wijk wereld

Er worden tal van initiatieven voor ouderen in de wijken georganiseerd, maar de oudere migranten nemen hier veelal niet aan deel. Dit heeft te maken met het feit dat zij daar vaak niet bekend mee zijn en de activiteiten niet aansluiten bij de behoeften van deze ouderen.Mensen op oudere leeftijd hebben een sterke behoefte om zich te omringen met gelijkgestemden en activiteiten te ondernemen die op hun cultuur van herkomst aansluiten. 

Inclusia wil via verschillende acties de deelname van ouderen aan activiteiten vergroten door ofwel hen mee te nemen en te introduceren bij bestaande activiteiten of door activiteiten op te zetten die beter aansluiten bij hun wensen en behoeften.

Getrainde vrijwilligers gaan ouderen bezoeken en vragen naar hun situatie. Op basis daarvan en hun wensen en behoeften wordt een plannetje opgesteld van de te ondernemen activiteiten in de wijk. Wij brengen ouderen met gelijke wensen samen, zodat zij gezamenlijk kunnen deelnemen aan activiteiten en elkaar kunnen ondersteunen. De ouderen worden thuis opgehaald en gaan in groepjes van ongeveer drie personen de wijk verkennen. Als eerste worden initiatieven op loopafstand bezocht zodat zij wennen aan het idee. De vrijwilliger begeleidt de onderlinge kennismaking en tijdens de tour komen al gauw persoonlijke vragen en problemen aan de orde, waardoor gelijk blijkt hoe je elkaar bij kan staan Tijdens de wandeling is er gelegenheid voor pauzes op de bankjes in de wijk zodat je ook beseft dat als je slecht ter been bent je toch nog door kleinere afstanden te lopen de toch wijk in kan.

Tijdens de wijkwandeling krijgen zij niet alleen zicht op hoe zij op een aangename manier hun tijd kunnen besteden, maar ook op waar zij bij vragen en problemen hulp kunnen krijgen. Zoals hulp bij financiële problemen, taal, administratie, maar ook waar zij terecht kunnen als het gaat om medicijngebruik, gezondheid en zorg. Zo wordt een kennismaking met welzijn, zorgprofessionals en de vraagwijzer ingepland, zodat zij daarmee bekend raken en de drempel voor een vervolgbezoek is verlaagd. Ook gaan we gebruik maken van het openbaar vervoer, gaan we gezamenlijk eten bij een maaltijdproject en gaan we gezamenlijk bewegen. 

Mocht bij de intake blijken dat er sprake is van een ernstigere problematiek bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid of begeleiding zal direct doorverwezen worden naar een zorg en/of sociaal wijkteam of indien nodig naar specialistische zorg. Tevens wordt er gekeken of men kan aansluiten op een later tijdstip. Als het project te zwaar is om aan deel te nemen wordt er omgekeken naar andere mogelijkheden om de eenzaamheid te doorbreken bijvoorbeeld een vrijwilliger die de persoon regelmatig bezoekt of door aan te sluiten bij een inloopactiviteit in de nabije omgeving.

Tijdens de eerste verkenningen gaan een aantal vitale ouderen mee, zodat zij daarna als zij dat willen ook andere ouderen mee kunnen nemen en motiveren. Zij worden in de gelegenheid gesteld om vrijwilliger te worden en krijgen een workshop aangeboden over wat er bij een dergelijk wijkbezoek komt kijken en hoe andere te stimuleren.

Geplaatst op Geef een reactie

Eenzame ouderen

Vluchtelingen hebben allemaal een eigen verhaal, een verleden, interesses en talenten. Ook kennen vluchtelingen vaak mensen in de nieuwe omgeving: bijvoorbeeld familieleden of landgenoten.

 In de visie van Inclusia vergroot het aansluiten op de belevingswereld van statushouders de mogelijkheden voor participatie. Inclusia zet in op het versterken van de competenties, daarbij gaat het om het versterken van de draagkracht door de taalvaardigheid te vergroten, door opleidingen te volgen, door een sociaal netwerk op te bouwen, door mee te doen aan vrijwilligerswerk en deel te nemen aan informele netwerken. 

Wij kunnen een traject bieden aan nieuwkomers, waarin we nagaan waar hun ambities en mogelijkheden liggen. We brengen in beeld in welke sector men in het land van herkomst actief was en of daar ook mogelijkheden voor liggen in Nederland, we gaan na of hun diploma’s in Nederland erkend en omgezet kunnen worden en/ of dat er aanvullende opleidingen gevolgd kunnen worden. Kortom tijdens vier bijeenkomsten brengen wij de ambities, mogelijkheden en belemmeringen in beeld, waardoor de cursist inzicht krijgt in waar de mogelijkheden liggen.

Een mogelijk aanvullend traject is ‘participatie in de stad’ Dit is een programma waar tijdens de eerste drie bijeenkomsten uitgelegd wordt wat participeren en vrijwilligerswerk in Nederland inhoudt. De vijf keren daarop bezoeken we met het hele gezin instellingen en/of verenigingen in de stad. Dit kan een bibliotheek zijn of een sportvereniging, een kinderboerderij en/of wijkgebouwen. Zo doen cursisten concrete ervaringen op met de mogelijke activiteiten voor hun kinderen maar zien tevens de mogelijkheden om eventueel zelf actief te worden. Een vrijwilliger zorgt voor de ontvangst en legt uit wat voor werkzaamheden op de locatie uitgevoerd worden, waardoor er inzicht ontstaat wat er van een vrijwilliger verwacht wordt en of dat aansluit op de eigen interesses. 

Ook besteden wij tijdens de bezoeken aandacht aan kennismaking binnen de wijk, zodat men weet welke mogelijkheden er in de nabije omgeving zijn voor ontspanning en educatie, maar ook waar men voor eventuele hulp en zorg terecht kan. 

We houden de groepsgrootte beperkt en gaan met 2 of 3 gezinnen tegelijk op pad. De begeleiding wordt verzorgd door trainers die tegelijk aandacht besteden aan het bevorderen van het contact met wijkbewoners. 

Geplaatst op Geef een reactie

Participatie

Vluchtelingen hebben allemaal een eigen verhaal, een verleden, interesses en talenten. Ook kennen vluchtelingen vaak mensen in de nieuwe omgeving: bijvoorbeeld familieleden of landgenoten.

 In de visie van Inclusia vergroot het aansluiten op de belevingswereld van statushouders de mogelijkheden voor participatie. Inclusia zet in op het versterken van de competenties, daarbij gaat het om het versterken van de draagkracht door de taalvaardigheid te vergroten, door opleidingen te volgen, door een sociaal netwerk op te bouwen, door mee te doen aan vrijwilligerswerk en deel te nemen aan informele netwerken. 

Wij kunnen een traject bieden aan nieuwkomers, waarin we nagaan waar hun ambities en mogelijkheden liggen. We brengen in beeld in welke sector men in het land van herkomst actief was en of daar ook mogelijkheden voor liggen in Nederland, we gaan na of hun diploma’s in Nederland erkend en omgezet kunnen worden en/ of dat er aanvullende opleidingen gevolgd kunnen worden. Kortom tijdens vier bijeenkomsten brengen wij de ambities, mogelijkheden en belemmeringen in beeld, waardoor de cursist inzicht krijgt in waar de mogelijkheden liggen.

Een mogelijk aanvullend traject is ‘participatie in de stad’ Dit is een programma waar tijdens de eerste drie bijeenkomsten uitgelegd wordt wat participeren en vrijwilligerswerk in Nederland inhoudt. De vijf keren daarop bezoeken we met het hele gezin instellingen en/of verenigingen in de stad. Dit kan een bibliotheek zijn of een sportvereniging, een kinderboerderij en/of wijkgebouwen. Zo doen cursisten concrete ervaringen op met de mogelijke activiteiten voor hun kinderen maar zien tevens de mogelijkheden om eventueel zelf actief te worden. Een vrijwilliger zorgt voor de ontvangst en legt uit wat voor werkzaamheden op de locatie uitgevoerd worden, waardoor er inzicht ontstaat wat er van een vrijwilliger verwacht wordt en of dat aansluit op de eigen interesses. 

Ook besteden wij tijdens de bezoeken aandacht aan kennismaking binnen de wijk, zodat men weet welke mogelijkheden er in de nabije omgeving zijn voor ontspanning en educatie, maar ook waar men voor eventuele hulp en zorg terecht kan. 

We houden de groepsgrootte beperkt en gaan met 2 of 3 gezinnen tegelijk op pad. De begeleiding wordt verzorgd door trainers die tegelijk aandacht besteden aan het bevorderen van het contact met wijkbewoners. 

Geplaatst op Geef een reactie

Opvoedingsondersteuning

De opvoeding in een nieuw land kan ouders zwaar vallen, omdat de meervoudige culturele context waarin deze plaatsvindt veel nieuwe vragen met zich meebrengen en nieuwe eisen aan hen als opvoeders stelt.  Hun kinderen bewegen zich tussen  gezin, school en leeftijdsgenoten waar heel verschillende  verwachtingen en codes kunnen gelden. Veel ouders missen bovendien in Nederland het sociale netwerk dat hen in hun land van herkomst wel de nodige ondersteuning bood. Nieuwkomers maken zich vaak  zorgen over de ontwikkeling van hun kinderen. De ouders hadden daar in hun land van herkomst veel aandacht voor. Waren goed geïnformeerd over school, sport en culturele mogelijkheden voor hun kinderen. Aangekomen in een nieuw land willen ze dit weer snel opbouwen en weten waar de mogelijkheden voor hun kinderen liggen.

Tijdens de inburgeringcursussen wordt wel aandacht besteed aan de wijze van opvoeden in Nederland.  Veel mensen zijn echter  de taal nog onvoldoende machtig om alles te begrijpen. Zo krijgen zij het gevoel dat zij de opvoeding niet op de juiste wijze ter hand nemen , maar weten niet hoe wel. Zij worden  onzeker  en gaan met meer vragen weg dan dat zij antwoorden hebben gekregen. En het is nog niet zo eenvoudig om deze vragen beantwoord te krijgen.

Om die reden heeft Inclusia een training over opvoeden ontwikkeld. We besteden aandacht aan de ontwikkeling van kinderen van baby tot puber en welk belang in Nederland aan de verschillende ontwikkelingsfasen wordt gehecht. We wisselen ervaring uit over problemen tijdens de opvoeding, hoe je kunt straffen en belonen en waar je terecht kunt voor hulp. We geven informatie over het consultatiebureau, inentingen en kinderziektes. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en wordt aangeboden door een trainer (ster) van stichting Inclusia met ondersteuning van professionals  uit instellingen voor de jeugd.

Geplaatst op Geef een reactie

Hoe werkt dat hier nou eigenlijk

Nieuwkomers hebben de eigen vertrouwde omgeving en de eigen historie verlaten. De ontvangst in de nieuwe situatie voelt niet altijd als een ‘warm bad’. Er kan isolement ontstaan, er is geen duidelijk perspectief, de omgeving is in alle opzichten onbekend en vormt een groot contrast met het land van herkomst, er is onduidelijkheid over wat komen gaat. De daar opgebouwde sociale erkenning en waardering zijn tot nul teruggebracht. Het leven moet opnieuw worden opgebouwd, De middelen van bestaan die in het land van herkomst golden, zijn weg. In Nederland hebben nieuwkomers/statushouders vaak geen werk. Het eigen beroep, expertise, competenties en ervaringen zijn betekenisloos in de nieuwe situatie. Dit geldt in ieder geval tijdelijk; het is onduidelijk wat de betekenis is in de toekomst en het is onduidelijk wanneer die toekomst duidelijkheid biedt.

De opvang in Nederland is vooral een praktische aangelegenheid. De nadruk bij de inburgeringcursus ligt op zo snel mogelijk de taal te leren en de integratietoets te halen. Het negeren van de werkelijke aard van de problematiek veroorzaakt stress. Vlak na aankomst overheerst bij hen de opluchting dat ze ontsnapt zijn en hun doel hebben bereikt, maar al snel realiseren ze zich dat ze vastzitten in de nieuwe situatie. Ze hebben de mogelijkheden en middelen niet om zichzelf uit de nieuwe situatie te bevrijden, waardoor ze het idee hebben van de ene probleemsituatie in de andere te zijn beland. Dit veroorzaakt vaak fysieke, geestelijke en sociale problemen. 

 Inclusia wil deze mensen met het aanbieden van dit traject wel de mogelijkheid bieden meer regie te krijgen over hun eigen leven. Tijdens 10 bijeenkomsten komen onderwerpen als burgerschap, informatie over de nodige regelingen in Nederland, onderwijs en gezondheidzorg ed. aan de orde. Deze informatie wordt gegeven door trainers die regelmatig samenwerken met medewerkers uit instellingen die voor de nieuwkomers van belang kunnen zijn zodat het eerste contact al gelegd is. .

Maar ook kan er aandacht besteed worden aan budgetteren, gezien hun inkomenspositie en het feit dat de kosten voor levensonderhoud een heel andere is dan in het land van herkomst, maar ook kan veiligheid een thema zijn waar de cursisten over geïnformeerd worden, bijvoorbeeld wat te doen bij brand in huis, het belang van het hebben van rookmelders, hoe beveilig je je tegen inbraak, en stel je, je op tegenover babbeltrucs en verkoop aan de deur. Ook op dit gebied gaat het in Nederland heel anders dan in het thuisland en is het van belang dat ook zij leren om een veilige situatie te creëren voor hun gezinnen.

Daarnaast is er ruimte en aandacht voor de persoonlijke problemen en zal er indien nodig voor persoonlijke begeleiding zorg gedragen worden

De thema’s staan niet vast en worden vooral op basis van eerdere ervaringen en de vragen van de deelnemers vastgesteld. 

Geplaatst op Geef een reactie

Weerbare jongens

Jongeren met een migratieachtergrond voelen zich door het harde maatschappelijke klimaat en discriminatie ervaringen steeds minder thuis in Nederland. Er niet bij horen. Het gevoel hebben anders te zijn. Het overkomt iedere jongere wel eens.  Maar wanneer er sprake is van achterstelling  en discriminatie vanwege afkomst, geloof of een ander collectief kenmerk  dan kan er stress ontstaan.  Dat kan leiden tot passiviteit en je terugtrekken of tot agressie en jezelf afwenden van de samenleving. Jongens weten vaak niet hoe om te gaan met deze tegenslagen waardoor ze kwetsbaar of hard worden en gevoelig voor extremisme en radicalisering.  Tijdens deze training werken we aan empowerment, zelfreflectie en het ontwikkelen van  kritische houding om radicalisering af te remmen of te voorkomen.

Tijdens een traject van 5 bijeenkomsten versterken we hun weerbaarheid en leren zij om te gaan met tegenslagen.Met de bijeenkomsten willen we bereiken dat de jongens weerbaar worden en dat ze een kritische attitude ten opzichte van extremisme en negatieve invloeden ontwikkelen. 

Het doel van de training is:

  • Jongens bewust maken van hun toekomst en hoe ze daar zelf invloed op hebben
  • Het vergroten van de weerbaarheid tegen radicalisering, negatieve invloeden en extremistisch gedachtegoed
  • Jongens weerbaarder maken voor beïnvloeding online en door criminaliteit
  • Het bevorderen van kritisch denkvermogen en de mogelijkheid tot zelfreflectie

De training is bedoeld voor jongens in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. We bieden het traject aan op een laagdrempelige en  een voor de jongens veilige en betrouwbare locatie.

De bijeenkomsten duren ongeveer 1 ½ uur en de volgende thema’s staan centraal in de bijeenkomsten:

Met de jongens gaan we  praktisch aan de slag.  Op basis van zelfgemaakte  vlogs worden de verschillende thema’s besproken.  Ze doen onderzoek, interviewen elkaar, beschrijven verhalen en filmen de vlogs. Deze informatie zal  vervolgens online gedeeld worden met andere jongeren.

Geplaatst op Geef een reactie

Own your future

Jongeren met een migrantenachtergrond doen het steeds beter in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Zij volgen hogere opleidingen dan voorheen en ronden deze met succes af. Zij doen er wel langer over omdat hun schoolcarrière gekenmerkt wordt door het stapelen van opleidingen. Ook veroveren zij inmiddels betere posities op de arbeidsmarkt. Toch overheersen nog steeds de negatieve berichten i n de media. Daarom moeten deze jongeren nog steeds opboksen tegen negatieve de beeldvorming . Jongeren krijgen te maken met een negatief beeld wat gebaseerd is op het gedrag van een kleine groep maar wat het leven van al deze jongeren beïnvloed.

Met de inzet Own your Future zetten we in op het versterken van een positief zelfbeeld bij deze jongeren zodat zij zichzelf beter kunnen positioneren in de samenleving.

De inzet richt zich op (bijna) afgestudeerde jongeren met een migrantenachtergrond en vertegenwoordigers van bedrijven. 

Het traject bestaat uit 6 bijeenkomsten waar gewerkt wordt aan het versterken van een positief zelfbeeld.

  • Ontdek wie je bent en wees het dan expres! Een workshop over Personal branding.De jongeren leren in deze workshop hun talenten te ontdekken, de beste hieruit te selecteren en zich op basis hiervan te presenteren. 
  • Jobhunting. (vanuit perspectief van personal branding en de wensen van het bedrijfsleven) Tijdens deze bijeenkomst krijgen de jongeren zicht op hoe je op verschillende manieren werk kan zoeken. Er wordt nog veel via het CWI of banen websites gezocht, wat voor het in aanmerking komen van hogere functies vaak niet de juiste weg is. 
  • Solliciteren met Linked in en sociale netwerken. Deze workshop, richt zich op de mogelijkheden van Linked in. Dit sociale, digitale netwerk wordt de laatste jaren meer en meer door recruiters en bedrijven gebruikt om hun vacatures te plaatsen en geschikte kandidaten te vinden.
  • De kunst van het netwerken. Jongeren komen bij elkaar om te leren en te discussiëren over het belang van netwerken. De jongeren krijgen van een ervaren coach uit het bedrijfsleven tips en trucs om een goed en duurzaam netwerk op te bouwen. Deze trucs gaan de jongeren vervolgens in de praktijk brengen door via een netwerkspel een eigen netwerk op te bouwen onder de aanwezigen. 
  • Bedrijfsperspectief: wat verwacht een bedrijf van zijn toekomstige medewerker, ervaring, stage, werkervaring. Een presentatie over wat bedrijven verwachten van hun nieuwe medewerkers door een recruiter. Deze leert de jongeren wat zij verwachten van jongeren die bij hun komen solliciteren. 
  • CV markt: al het geleerde in de praktijk brengen en werk vinden: Jongeren krijgen de kans om hun kwaliteiten te presenteren aan aanwezige recruiters.