Geplaatst op Geef een reactie

The power to be

15% van de kinderen in de grote steden groeit op in armoede. Zij maken vaker onderdeel uit van een één ouder gezin en hebben vaker een migrantenachtergrond. Kinderen kiezen er niet voor om op te groeien in armoede maar ze ondervinden er wel de gevolgen van:

 • Kinderen tot 3 jaar die opgroeien in armoede zijn vaker onveilig gehecht.
 •  Armoede leidt tot een grotere kan op psychosociale problemen.
 • Opgroeien in armoede kan leiden tot verminderde hersenontwikkeling en minder goede emotieregulatie. Hun executieve functies (plannen/organiseren) ontwikkelen zich minder.
 • Armoede vergroot de kans op het verlaten van school zonder startkwalificatie.
 • Hoe langer een gezin in armoede leeft, hoe angstiger, ongelukkiger en afhankelijker het kind.
 • Armoede kan leiden tot sociaal isolement door uitsluiting bij activiteiten.

Ouders willen het beste voor hun kinderen, ook arme ouders. Zij zijn echter niet in staat goede zorg te bieden doordat hun armoede leidt tot stress en schaamte. Daarnaast bestaat er vaak een gebrek aan kennis. Schaamte leidt er toe dat zij zich isoleren en thuis verbergen. Door diezelfde schaamte zoeken zij geen hulp en houden zij hun kinderen bij huis, zodat niemand ziet dat ze arm zijn. Dit maakt dat de kinderen continue geconfronteerd worden met de stress, schaamte en een gebrek aan kennis. Fysieke armoede leidt dan ook bij kinderen vaak tot intellectuele armoede en inactiviteit. Terwijl er juist kracht nodig is om de vicieuze cirkel van generatie op generatie te doorbreken.

Met het project The Power To Be !Gaan we deze cirkel doorbreken. We gaan ouders met een migrantenachtergrond en uit een één ouder gezin, vaardigheden aanleren en tools aanbieden zodat zij een stimulerende omgeving voor hun kinderen kunnen creëren. We willen vrouwen bereiken die door schaamte niet met armoede willen worden geassocieerd. Om die reden richten we ons niet op groepen die al bekend zijn met armoede ondersteuning.

 Dit traject biedt ouders de mogelijkheid, een stimulerende omgeving voor hun kinderen te creëren, ook in een armoede situatie. Zij krijgen de mogelijkheid hun kracht te hervinden en hun schaamte te overwinnen. Zij krijgen informatie aangereikt over de lokale situatie en gezamenlijk bezoeken wij een aantal initiatieven om hen over die enge drempel heen te helpen.

Het traject bestaat uit 11 bijeenkomsten:

Geplaatst op Geef een reactie

Dialogen in de wijk

De verschillen tussen burgers worden groter of het nu gaat om inkomen, opleiding, herkomst en mogelijkheden gaat om aan te samenleving deel te nemen. De kloof tussen burgers neemt toe en de spanningen zijn op straat als in de politiek voelbaar. We leven in een tijd waarin vrijheid van meningsuiting betekent dat je grenzeloos en zonder respect mag en zelf moet zeggen wat je ‘er van vindt’. In Rotterdam zien we dit zowel op stedelijk niveau als in de wijken gebeuren. Luide stemmen vanuit de politiek en de samenleving beheersen het debat en boze burgers zijn daar steeds prominenter aanwezig.

In de wijk en op straat zetten professionals en sleutelfiguren zich in om deze spanningen te kanaliseren en bespreekbaar te maken en burgers weer met elkaar in contact te brengen. De straat is de plek waar het gesprek plaats moet vinden want daar is het waar de meningen en opvattingen schuren, waar bewoners zich bijvoorbeeld zorgen maken over een AZC of waar internationale gebeurtenissen hun plek vinden in het dagelijkse gesprek.

Vaak zijn het de polariserende krachten en de “boze burgers” die de boventoon voeren tijdens het debat of het gesprek. Het lijkt niet eenvoudig een dialoog op gang te brengen waar men werkelijk naar elkaar luistert. Om die reden mijden sommige professionals het gesprek. Toch zijn er ook veel mensen die zich op een positieve wijze inzetten voor hun wijk, vrijwilliger zijn bij het AZC, ouderen helpen en klussen doen, die gewoon samen willen leven. Het gaat erom dat we ervoor zorgen dat deze stemmen meer gehoord worden in het debat en dat de Boze burger geholpen wordt zijn/haar boosheid om te zetten in het vinden van oplossingen.

Met elkaar moeten we een kentering te weeg brengen in de wijken. Moeten we de polariserende stem ombuigen naar een verbindende stem. Moeten we de boze en de gematigde burger elkaar weer laten vinden en met elkaar in gesprek brengen. Dit vraagt handelingsbekwame professionals en betrokken burgers, professionals die weten te verbinden en weten hoe de angel uit het debat te halen. Dit vraagt om het bij elkaar brengen van bewoners en het organiseren van de dialoog.

Vanuit Inclusia willen we bijdragen aan het opgang brengen van deze dialoog. In ons netwerk werken we samen met verschillende dialoogleiders en sleutelpersonen die kunnen ondersteunen in het bij elkaar brengen van mensen en het op gang brengen van het gesprek.

Geplaatst op Geef een reactie

Speeddaten met je grootste vooroordelen

Diversiteit in de samenleving kan een bron voor inspiratie en ontwikkeling vormen. 

De verschillen in leeftijd, afkomst, mogelijkheden, religie, gender en seksuele geaardheid vormen echter steeds vaker een reden voor conflict. Een bekend Nederlands spreekwoord is;’ Onbekend maakt onbemind’. Dit duidt op de afstand tussen groepen die vaak leidt tot stereotypering. Door te categoriseren banen wij ons immers een weg tussen alle indrukken en verschillen.

Maar op deze wijze ontstaan ook vooroordelen. En die hebben we allemaal, daar valt niet aan te ontkomen. 

Het is belangrijk dat mensen deze vooroordelen onderkennen en zich tevens realiseren hoe zij een belemmering kunnen vormen in de omgang met anderen. En zelfs een barrière kunnen vormen om in contact te treden met elkaar. 

Voor een goed leefklimaat in een buurt of een wijk is het van belang mensen elkaar kennen en dat er geen schroom is om elkaar op te zoeken. 

Als we ‘normaal’ met elkaar willen leven in buurten of wijken is het van belang dat deze barrières van vooroordelen worden doorbroken en dat mensen met andere ogen naar elkaar gaan kijken. Ook de mensen die vinden dat zij gediscrimineerd, zijn zich vaak niet bewust van het feit dat ook zij vooroordelen hebben. Om je te kunnen verweren tegen discriminatie dien je eerst bewust te zijn van je eigen gedrag en vooroordelen. “Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”, is ook zo’n spreekwoord.

Tijdens deze activiteit worden mensen geconfronteerd met hun vooroordelen en wordt hun onbewuste gedrag ten op zichtte van anderen zichtbaar. Door de confrontatie met de mensen waarover zij een vooroordeel hebben en wat het voor hen betekent, wordt over het algemeen duidelijk dat er sprake is van verkeerde beeldvorming. 

Methodiek

Deze speeddates vinden plaats in wijkgebouwen/buurthuizen. Via verschillende kanalen worden bewoners opgeroepen om met elkaar in gesprek te gaan over hun vooroordelen.

Aan vier tafels neemt een voorzitter plaats, die een groep vertegenwoordigt waar vooroordelen over bestaan. Op de tafel ligt een cartoon of tekst die de vooroordelen in beeld brengt. En op basis waarvan het gesprek kan starten. Bij binnenkomst wordt een kaartje uitgereikt waarop de volgorde staat waarin men de tafels gaat bezoeken. Iedere ronde duurt zo’n 15 minuten.

De thema’s aan de tafels kunnen zijn:

 • Leeftijd
 • Religie
 • Afkomst
 • Beperking
 • Gender diversiteit
 • Seksuele diversiteit
 • Dakloos/verslaafd

De bijeenkomsten worden afgesloten met een informeel samenzijn waardoor de aanwezigen de kans krijgen om op een ontspannen manier met elkaar na te praten en beter kennis met elkaar te kunnen maken.