Geplaatst op Geef een reactie

The power to be

15% van de kinderen in de grote steden groeit op in armoede. Zij maken vaker onderdeel uit van een één ouder gezin en hebben vaker een migrantenachtergrond. Kinderen kiezen er niet voor om op te groeien in armoede maar ze ondervinden er wel de gevolgen van:

 • Kinderen tot 3 jaar die opgroeien in armoede zijn vaker onveilig gehecht.
 •  Armoede leidt tot een grotere kan op psychosociale problemen.
 • Opgroeien in armoede kan leiden tot verminderde hersenontwikkeling en minder goede emotieregulatie. Hun executieve functies (plannen/organiseren) ontwikkelen zich minder.
 • Armoede vergroot de kans op het verlaten van school zonder startkwalificatie.
 • Hoe langer een gezin in armoede leeft, hoe angstiger, ongelukkiger en afhankelijker het kind.
 • Armoede kan leiden tot sociaal isolement door uitsluiting bij activiteiten.

Ouders willen het beste voor hun kinderen, ook arme ouders. Zij zijn echter niet in staat goede zorg te bieden doordat hun armoede leidt tot stress en schaamte. Daarnaast bestaat er vaak een gebrek aan kennis. Schaamte leidt er toe dat zij zich isoleren en thuis verbergen. Door diezelfde schaamte zoeken zij geen hulp en houden zij hun kinderen bij huis, zodat niemand ziet dat ze arm zijn. Dit maakt dat de kinderen continue geconfronteerd worden met de stress, schaamte en een gebrek aan kennis. Fysieke armoede leidt dan ook bij kinderen vaak tot intellectuele armoede en inactiviteit. Terwijl er juist kracht nodig is om de vicieuze cirkel van generatie op generatie te doorbreken.

Met het project The Power To Be !Gaan we deze cirkel doorbreken. We gaan ouders met een migrantenachtergrond en uit een één ouder gezin, vaardigheden aanleren en tools aanbieden zodat zij een stimulerende omgeving voor hun kinderen kunnen creëren. We willen vrouwen bereiken die door schaamte niet met armoede willen worden geassocieerd. Om die reden richten we ons niet op groepen die al bekend zijn met armoede ondersteuning.

 Dit traject biedt ouders de mogelijkheid, een stimulerende omgeving voor hun kinderen te creëren, ook in een armoede situatie. Zij krijgen de mogelijkheid hun kracht te hervinden en hun schaamte te overwinnen. Zij krijgen informatie aangereikt over de lokale situatie en gezamenlijk bezoeken wij een aantal initiatieven om hen over die enge drempel heen te helpen.

Het traject bestaat uit 11 bijeenkomsten:

Geplaatst op Geef een reactie

Dialogen in de wijk

De verschillen tussen burgers worden groter of het nu gaat om inkomen, opleiding, herkomst en mogelijkheden gaat om aan te samenleving deel te nemen. De kloof tussen burgers neemt toe en de spanningen zijn op straat als in de politiek voelbaar. We leven in een tijd waarin vrijheid van meningsuiting betekent dat je grenzeloos en zonder respect mag en zelf moet zeggen wat je ‘er van vindt’. In Rotterdam zien we dit zowel op stedelijk niveau als in de wijken gebeuren. Luide stemmen vanuit de politiek en de samenleving beheersen het debat en boze burgers zijn daar steeds prominenter aanwezig.

In de wijk en op straat zetten professionals en sleutelfiguren zich in om deze spanningen te kanaliseren en bespreekbaar te maken en burgers weer met elkaar in contact te brengen. De straat is de plek waar het gesprek plaats moet vinden want daar is het waar de meningen en opvattingen schuren, waar bewoners zich bijvoorbeeld zorgen maken over een AZC of waar internationale gebeurtenissen hun plek vinden in het dagelijkse gesprek.

Vaak zijn het de polariserende krachten en de “boze burgers” die de boventoon voeren tijdens het debat of het gesprek. Het lijkt niet eenvoudig een dialoog op gang te brengen waar men werkelijk naar elkaar luistert. Om die reden mijden sommige professionals het gesprek. Toch zijn er ook veel mensen die zich op een positieve wijze inzetten voor hun wijk, vrijwilliger zijn bij het AZC, ouderen helpen en klussen doen, die gewoon samen willen leven. Het gaat erom dat we ervoor zorgen dat deze stemmen meer gehoord worden in het debat en dat de Boze burger geholpen wordt zijn/haar boosheid om te zetten in het vinden van oplossingen.

Met elkaar moeten we een kentering te weeg brengen in de wijken. Moeten we de polariserende stem ombuigen naar een verbindende stem. Moeten we de boze en de gematigde burger elkaar weer laten vinden en met elkaar in gesprek brengen. Dit vraagt handelingsbekwame professionals en betrokken burgers, professionals die weten te verbinden en weten hoe de angel uit het debat te halen. Dit vraagt om het bij elkaar brengen van bewoners en het organiseren van de dialoog.

Vanuit Inclusia willen we bijdragen aan het opgang brengen van deze dialoog. In ons netwerk werken we samen met verschillende dialoogleiders en sleutelpersonen die kunnen ondersteunen in het bij elkaar brengen van mensen en het op gang brengen van het gesprek.

Geplaatst op Geef een reactie

Speeddaten met je grootste vooroordelen

Diversiteit in de samenleving kan een bron voor inspiratie en ontwikkeling vormen. 

De verschillen in leeftijd, afkomst, mogelijkheden, religie, gender en seksuele geaardheid vormen echter steeds vaker een reden voor conflict. Een bekend Nederlands spreekwoord is;’ Onbekend maakt onbemind’. Dit duidt op de afstand tussen groepen die vaak leidt tot stereotypering. Door te categoriseren banen wij ons immers een weg tussen alle indrukken en verschillen.

Maar op deze wijze ontstaan ook vooroordelen. En die hebben we allemaal, daar valt niet aan te ontkomen. 

Het is belangrijk dat mensen deze vooroordelen onderkennen en zich tevens realiseren hoe zij een belemmering kunnen vormen in de omgang met anderen. En zelfs een barrière kunnen vormen om in contact te treden met elkaar. 

Voor een goed leefklimaat in een buurt of een wijk is het van belang mensen elkaar kennen en dat er geen schroom is om elkaar op te zoeken. 

Als we ‘normaal’ met elkaar willen leven in buurten of wijken is het van belang dat deze barrières van vooroordelen worden doorbroken en dat mensen met andere ogen naar elkaar gaan kijken. Ook de mensen die vinden dat zij gediscrimineerd, zijn zich vaak niet bewust van het feit dat ook zij vooroordelen hebben. Om je te kunnen verweren tegen discriminatie dien je eerst bewust te zijn van je eigen gedrag en vooroordelen. “Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”, is ook zo’n spreekwoord.

Tijdens deze activiteit worden mensen geconfronteerd met hun vooroordelen en wordt hun onbewuste gedrag ten op zichtte van anderen zichtbaar. Door de confrontatie met de mensen waarover zij een vooroordeel hebben en wat het voor hen betekent, wordt over het algemeen duidelijk dat er sprake is van verkeerde beeldvorming. 

Methodiek

Deze speeddates vinden plaats in wijkgebouwen/buurthuizen. Via verschillende kanalen worden bewoners opgeroepen om met elkaar in gesprek te gaan over hun vooroordelen.

Aan vier tafels neemt een voorzitter plaats, die een groep vertegenwoordigt waar vooroordelen over bestaan. Op de tafel ligt een cartoon of tekst die de vooroordelen in beeld brengt. En op basis waarvan het gesprek kan starten. Bij binnenkomst wordt een kaartje uitgereikt waarop de volgorde staat waarin men de tafels gaat bezoeken. Iedere ronde duurt zo’n 15 minuten.

De thema’s aan de tafels kunnen zijn:

 • Leeftijd
 • Religie
 • Afkomst
 • Beperking
 • Gender diversiteit
 • Seksuele diversiteit
 • Dakloos/verslaafd

De bijeenkomsten worden afgesloten met een informeel samenzijn waardoor de aanwezigen de kans krijgen om op een ontspannen manier met elkaar na te praten en beter kennis met elkaar te kunnen maken.

Geplaatst op Geef een reactie

Mooi anders

We zien binnen veel migranten gemeenschappen dat ouders van kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand  het moeilijk vinden om te accepteren dat hun kind een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of lichamelijke beperking heeft en zij ervaren vaak onbegrip binnen de eigen gemeenschap. De ouders hebben moeite met het erkennen en begrijpen van de beperking van hun kind. Zij zien graag dat hun kind door middel van een opleiding en een goede baan, voor geld en aanzien voor de familie gaat zorgen. Ouders verschillen in hun mening over de verschillende soorten beperkingen. Sommige ouders zijn van mening dat je aan ’verkeerd gedrag’ als ADHD of autisme wat kan doen. Duidelijkheid en streng optreden vinden zij hierbij belangrijk. De ouders denken, of hopen, dat het kind uit het gedrag zal groeien. Hulp voor de verbetering van het gedrag vinden de ouders daarom niet nodig, ze zien liever dat er aandacht besteed wordt aan de intellectuele ontwikkeling van het kind. Andere ouders vinden gedragsproblemen juist problematisch.

Ook de omgeving kijkt vaak niet positief tegen de kinderen Ook zijn er ouders die proberen er van alles aan te doen om te zorgen dat de beperking “over gaat” door straffen, bidden en met hulp van de kerk of moskee. Deze kinderen zitten hierdoor vaak in een bijna onmogelijke situatie. Ze krijgen onvoldoende hulp en kansen om zich te ontwikkelen. Ze worden onterecht streng bejegend of verstopt. 

Met de training “Mooi anders” gaan we in samenwerking met verschillende vrijwillige zelforganisaties een bijdrage gaan leveren aan de bewustwording en beeldvorming rondom kinderen met een geestelijke beperking onder mensen vanuit diverse culturen.

Ervaren trainers zullen met ouders het gesprek aangaan over hoe ze kijken naar kinderen die anders zijn en hoe ze binnen hun omgeving kijken naar ouders die een kind met een beperking opvoeden. Uit eerdere bijeenkomsten hebben we geleerd dat ouders met kinderen met een beperking zich uitgesloten voelen en het idee hebben dat ze geen steun krijgen vanuit hun omgeving en dat dit ze heel erg zwaar valt. Ook hebben we gezien dat ouders niet goed weten wat een mentale beperking is en wat voor zorg en ondersteuning er beschikbaar is voor deze kinderen.

Het traject bestaat uit 3 bijeenkomsten en wordt op locatie aangeboden om een zo laagdrempelige en veilig mogelijke omgeving te creëren zodat mensen vrij zijn hun mening te delen.

Geplaatst op Geef een reactie

Mijn dochter mijn lief

We willen allemaal dat onze dochters opgroeien tot zelfstandige, sterke, betrokken en vooral gelukkige vrouwen. Als moeder is dat waar je voor gaat, waar je op inzet en waar je sturing aan geeft in de opvoeding. In deze sturing geef je vaak mee wat je zelf van je eigen moeder mee gekregen hebt, aangevuld met eigen ervaring, cultuur en religie. We zien echter dat het best lastig is om een goed evenwicht te vinden in wat je mee wil geven vanuit de eigen kaders en wat je dochter zelf gaat ontwikkelen. Emanciperen betekent vrije keuzes maken. We zien dat dochters uit gesloten gemeenschappen daar ondersteuning bij nodig hebben als het recht om zelf te beschikken niet vanzelfsprekend is of wordt ervaren en niet via opvoeding wordt doorgegeven. Zelfbeschikking is het recht om zelf te bepalen wie je bent en je economisch, sociaal en cultureel te ontwikkelen. Het zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen gaat vooraf aan het emancipatieproces. 

Mijn dochter mijn Lief is een training die tegelijkertijd aan moeders en dochters gegeven wordt. De eerste bijeenkomsten volgen ze los van elkaar en de laatste bijeenkomsten volgen ze samen.

De training heeft het volgende doel:

Moeders vanuit een gesloten traditionele cultuur leren in gesprek te gaan met hun dochters, waarin ze hun culturele kaders gaan leren loslaten om echt te luisteren naar wat hun dochters willen met hun leven.

Hiermee dragen we bij aan de volgende subdoelstellingen:

 1. Het vergroten van de gelijkwaardige positie en gelijke behandeling van vrouwen en mannen 
 2. Het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen die emancipatie in de weg staan.
 3. Het vergroten van de zelfbeschikking van meiden uit een gesloten cultuur
 4. Het verkleinen van de kloof tussen moeders en dochters 
 5. Moeders en dochters leren om samen te huilen en te dromen

De training is geschikt voor moeders met dochters in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. We gaan een traject in met de moeders en dochters om ze te begeleiden in het voeren van deze gesprekken. Binnen dit traject komen ze 4 keer bij elkaar waarin ze leren het gesprek te voeren en vervolgens ook samen dit gesprek gaan voeren.

Het traject zal begeleid worden door twee trainsters. Een trainster die de meiden zal begeleiden en die hun vertrouwenspersoon zal zijn binnen het traject en een tweede trainster die de moeders zal begeleiden en hun vertrouwenspersoon zal zijn.

Geplaatst op Geef een reactie

De wondere wereld van de zorg

Het zorgsysteem in Nederland is best ingewikkeld. Mensen die hier geboren zijn en goede taalvaardigheid hebben zijn vaak niet in staat om alles te volgen of om voldoende kennis tot zich te nemen dat ze in staat zijn om goede zorg voor zichzelf of hun naasten te organiseren. Wanneer je op latere leeftijd hier gekomen bent vanuit een land waarin de zorg heel anders georganiseerd is, of je de taal onvoldoende machtig bent of je vanuit je cultuur andere verwachtingen hebt van zorg dan kan je terecht komen in een doolhof van aanbieders, voorwaarden en verwachtingen waar het moeilijk uitkomen is.

We zien dat er veel frustratie en onbegrip is vanuit zowel de zorg als de zorggebruikers omdat ze niet tot elkaar kunnen komen. De meeste informatie die verspreid wordt is schriftelijk en zo talig dat het voor veel mensen lastig te begrijpen is en veel mensen weten niet goed hoe in gesprek te gaan met een zorg professional om duidelijk te maken wat er aan de hand is.

Met deze training nemen we deelnemers mee in de wondere wereld van de zorg en gaan we ze leren hoe de zorg werkt en hoe ze informatie kunnen vinden en kunnen communiceren om goede zorg te ontvangen.

Het doel van de training is:

 • Mensen bekent maken met de beschikbare zorg en wat waarvoor is
 • Mensen bekent maken met volg systemen en donorschap
 • Mensen helpen hun knelpunten onder woorden te brengen en ze te verhelpen
 • Mensen vaardigheden aanleren om beter hun behoeften en verwachtingen te kunnen communiceren naar zorgprofessionals

De training wordt gegeven door trainers die kennis hebben op verschillende thema’s en die ervaring hebben in het geven van voorlichtingen over zorg gerelateerde thema’s.

De training wordt aangeboden op locatie en is geschikt voor deelnemers vanaf 16 jaar. Bij de uitvoering van de training wordt altijd gewerkt met zorginformatie uit de gemeente waar hij uitgevoerd wordt en worden deelnemers met vragen direct doorverwezen naar zorg in de buurt waar nodig.

De bijeenkomsten zijn ongeveer 2 uur lang en het traject bestaat uit 4 bijeenkomsten:

Geplaatst op Geef een reactie

Een ongeluk zit in een klein hoekje

De inzet van de training Geluk zit in een klein hoekje is om vrouwen meer betrokken te krijgen bij hun eigen leefomgeving. Gezien het feit dat hun mannen vaak werken brengen zij de meeste tijd en vaak met de kinderen door in hun buurt. Niet alleen brengen ze de kinderen vaak naar school maar ook begeleiden ze de kinderen bij het buitenspelen. Ook zijn ze overdag vaak in huis met de kinderen. We weten dat juist in huis en bij het buitenspelen de meeste ongelukken gebeuren met kinderen. Veel ongelukken die voorkomen hadden kunnen worden doordat ouders weten hoe te reageren en hun leefomgeving beoordelen op veiligheid.

De doelstellingen van deze training tweeledig:

 • vrouwen leren hoe ze eerste hulp kunnen verlenen bij kleine ongevalletjes 
 • de veiligheid voor hun kinderen in en om het huis verbetert 
 • de vrouwen maken kennis met het doen van vrijwilligerswerk
 • de binding die vrouwen met de wijk hebben versterkt doordat ze zich actief gaan bezig houden met de situatie van kinderen op de pleinen en in de speeltuin
 • de vrouwen gaan zich actief inzetten als EHBO ouder bij activiteiten in de buurt
 • de leefbaarheid in de wijk gaat vooruit doordat de vrouwen zich gaan inzetten voor de veiligheid van de kinderen op straat

Naast inhoudelijke bijeenkomsten waarin de vrouwen vaardigheden aanleren gaan ze ook een schouw lopen door hun wijk en gaan ze hun zorgen delen met vertegenwoordigers van gemeente en wijk.

De training wordt aangeboden door een ervaren EHBO’er die deze trainingen vaker aangeboden heeft. De training geeft geen EHBO diploma of certificaat maar biedt de vrouwen die zich niet tot dit soort trainingen aangesproken voelen basisvaardigheden om hun kinderen beter te kunnen beschermen en adequater te kunnen reageren wanneer het fout gaat.In de laatste twee bijeenkomsten gaan we met de deelnemers kijken naar hoe ze meer betrokken kunnen zijn bij de veiligheid in hun wijk. Hoe ze hun opgedane kennis kunnen inzetten als vrijwilligers op de pleinen of bij activiteiten.

Geplaatst op Geef een reactie

Vrouwen maken de stad

Vrouwen vormen een belangrijk deel van onze samenleving en vervullen een onmisbare rol. Toch wordt dat door zowel de vrouwen zelf als door hun omgeving niet of nauwelijks erkend. De rol en taken die vrouwen op zich nemen in de zorg voor de kinderen en het huishouden is in het algemeen geaccepteerd en erkend. Anders is het waar het gaat om de rol van de vrouw in het publieke domein. Zo heeft de vrouw een belangrijke rol van de vrouw  in het aangaan van  contact en onderhouden daarvan met bijvoorbeeld de scholen van de kinderen, bibliotheek en andere organisatie waar de kinderen mee te maken hebben tijdens het opgroeien. Vaak is  zij de aanspreekpersoon voor de omgeving van  haar kinderen. Desondanks moeten we constateren dat vrouwen nog onvoldoende zichtbaar zijn en als ze participeren nemen ze te passieve rol aan in zowel hun privédomein als in hun wijk en omgeving. In verschillende wijken zijn groepen vrouwen actief.  Het gaat om vrouwen die  in bewonersgroepen, ouderkamers, wijkgebouwen en buurtcomités actief zijn Deze vrouwen zouden meer kunnen realiseren als ze een actievere rol zouden kunnen oppakken. Het ontbreek deze vrouwen aan tools, vaardigheden en vooral zelfvertrouwen om zich te laten horen en zien. 

In de training vrouwen maken de stad gaan we met vrouwen aan de slag om hun te motiveren en activeren om meer betrokken te zijn bij hun leefomgeving.

Doel van deze training is :

 • de zelfredzaamheid van vrouwen te vergroten, door  hen bewust te maken van hun onmisbare rol in de samenleving .   
 • Het bevorderen van  maatschappelijke participatie van vrouwen
 • burgerinitiatieven bereikbaar te maken voor groepen vrouwen die onvoldoende zelfredzaam zijn om zelf de informatie te verzamelen en een idee op te zetten
 • Het vergroten van het netwerk van vrouwen in hun wijk
 • Verbinding leggen tussen verschillende buurtbewoners in de wijk en het bevorderen van sociale mobiliteit van vrouwen

Het training is bedoeld voor vrouwen uit verschillende doelgroepen die nog  onvoldoende de grenzen van hun zelfredzaamheid hebben verkend en onvoldoende actief zijn in hun eigen wijk. De vrouwen gaan in een drietal bijeenkomsten leren om anders naar hun wijk te kijken en te leren hoe ze zelf actief kunnen worden. Onder begeleiding van een ervaren trainer gaan ze ook stappen zetten om gezamenlijk iets te organiseren binnen hun eigen wijk. De trainer helpt ze om dit vorm te geven en uit te voeren. De vrouwen kunnen gezamenlijk een actie, dialoog of activiteit organiseren over een thema wat ze zelf belangrijk vinden.

Geplaatst op Geef een reactie

Zelfportret

Soms heb je zoveel meegemaakt dat het bijna onmogelijk is om dit onder woorden te brengen. Vluchtelingen vanuit met name Syrië, Irak en Ethiopië die op de vlucht zijn voor het geweld in hun landen hebben dingen gezien en meegemaakt die onbeschrijfelijk zijn. Het geweld in het land, de vlucht naar Europa, de koehandel met mensen in Europa tot ze een veilig land bereikt hebben. Deze dingen zijn moeilijk los te laten, ze bepalen hoe je in het leven staat en kunnen enorm remmend werken op je kracht om een nieuw leven op te bouwen in Nederland. Binnen de bestaande inburgeringstrajecten is er geen ruimte om te werken aan deze pijn, wanneer de pijn groot is volgt een verwijzing naar een professional maar die kan vaak niet helpen, omdat deze de pijn niet kent en niet ervaren heeft. De vluchtelingen hadden een goed leven in hun herkomstlanden, ze hadden banen, hun kinderen zaten op school en ze hadden een vrijetijdsbesteding. De oorlog en de vlucht hebben een einde gemaakt aan dat alles. Ze zijn in een nieuw land met een nieuwe cultuur en moeten opnieuw beginnen met het opbouwen van een leven. Het is tijd om even pas op de plaats te maken, stil te staan bij wie je was en wie je wil zijn. Waar liggen je ambities, je passie, je krachten en je mogelijkheden. 

We zien deze knelpunten bij zowel de nieuwkomers als de oudkomers en we zien dat het deze dingen zijn die hun integratie en participatie belemmeren. Om mensen te helpen deze ervaringen een plek te geven en zich open te stellen voor een nieuw leven hebben we een traject ontwikkeld waarin deze mensen zichzelf en hun ambities beter leren kennen.

Met de training Zelfportret  willen we werken aan: Het versterken van nieuw en oudkomers in hun eigen kracht zodat ze een zelfstandig bestaan op kunnen bouwen in Nederland en ze de ontwikkeling van hun kinderen optimaal kunnen ondersteunen.

We zetten in op de volgende subdoelstellingen:

 • Vluchtelingen de kans geven hun pijn en angst te verwerken
 • Vluchtelingen weer terug in hun kracht zetten
 • Vluchtelingen handvatten bieden om hun kinderen te begeleiden in de nieuwe samenleving
 • Kennis over de samenleving vergroten

De training wordt gegeven door ervaren trainers op een laagdrempelige en veilige locatie. Wanneer er signalen naar voren komen dat er grote knelpunten en trauma’s zijn wordt intensief samengewerkt met specifieke zorg om een goede overdracht tot stand te brengen.

Geplaatst op Geef een reactie

Samen Zorgen

Mantelzorgers met een migratieachtergrond zorgen vaak lang en intensief voor een familielid of vriend. Ze lopen meer risico op overbelasting, toch zoeken ze veelal geen ondersteuning. Hulpverleners weten deze groep ook niet goed te bereiken. Dit wordt een groter probleem nu de eerste generatie migranten vergrijst en de zorgbehoefte toeneemt. We willen met zijn allen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen met steun van hun sociale netwerk. Het is belangrijk om te zorgen dat dit sociale netwerk versterkt wordt zodat we overbelasting kunnen voorkomen. Mensen zijn vanuit hun cultuur gewend om samen te zorgen voor mensen in hun familie die extra zorg nodig hebben.

Met de training de kracht van samen zorgen, gaan we inzetten op het versterken van de mantelzorgers met een migrantenachtergrond. We gaan deze mensen vinden, informeren en versterken in hun rol als mantelzorger. We gaan mensen leren hoe ze deze zorg voor hun familielid beter vorm kunnen geven zodat ze minder snel overbelast raken en langer deze zorg op zich kunnen nemen.

Via voorlichtingen gaan we met mensen in gesprek over de zorg voor familie, hoe vanzelf sprekend dit is, wat het betekend voor het gezin en het te doen is voor mensen. We vragen wie zorgt voor een ander en gaan deze mensen  een training bieden over de praktische kant van zorgen voor elkaar en wat nodig is om dit voor gezinnen dragelijk te houden en met hun kijken naar wat in hun gebied mogelijk is ter ondersteuning van mantelzorgers. We kijken naar aanpassingen in huis, ervaringsgroepen en respijtzorg mogelijkheden. We willen een brug slaan naar het bestaande aanbod wat tot nu toe nog niet goed in staat is geweest om mantelzorgers met een migrantenachtergrond te bereiken.

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten en wordt aangeboden op locatie door ervaren trainers en ervaringsdeskundigen. De training heeft naast een informatief deel vooral een belangrijk deel waarin ervaringen uitgewisseld worden tussen de deelnemers. Alle deelnemers zijn ervaringsdeskundigen en kunnen veel van elkaar leren.

Na de bijeenkomsten van de volwassenen bieden we ook twee bijeenkomsten aan de kinderen uit het gezin: