Geplaatst op Geef een reactie

Geen Daden Maar Woorden

Vanuit Stichting Inclusia bieden we een training aan groepen moeders en vaders om te leren hoe in gesprek te gaan over seksualiteit met hun jongeren. De moraal die kinderen binnen het gezin aanleren draagt mede bij aan het gedrag van de jongeren in de openbare ruimte. Daarom is het belangrijk dat binnen de opvoeding voldoende aandacht is voor seksualiteit.

Het doel van de training is:
Door vaders en moeders te leren op gelijkwaardige wijze met hun kinderen het gesprek aan te gaan over seksualiteit, weten jongeren zich beter houding te geven in de openbare ruimte ten opzichte van mensen van het andere geslacht.

We werken aan een aantal subdoelstellingen die bijdragen aan de doelstelling:

 1. Ouders bewust maken van hun rol in de seksuele opvoeding van hun kinderen en hoe deze van invloed is op het gedrag van hun kinderen in de openbare ruimte
 2. Het vergroten van bewustwording dat iedereen grenzen heeft op seksueel gebied, die gerespecteerd dienen te worden.
 3. Het vergroten van kennis over wanneer seksueel gedrag grensoverschrijdend is.
 4. Het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen die emancipatie van vrouwen en meisjes in de weg staan
 5. Het vergroten van de gelijkwaardige positie en gelijke behandeling van vrouwen en mannen (gendergelijkheid).

De trainingen worden aangeboden aan groepen vaders en moeders en zullen door ervaren trainers aangeboden worden. De bijeenkomsten hebben een klein informatief gedeelte maar hebben vooral een grote bewustwordingscomponent waarna vervolgens door het delen van ervaringen en het samen zoeken naar oplossingen gewerkt zal worden aan een attitude verandering. De trainers bieden handvatten en oefeningen om de moeders en vaders te leren hoe het gesprek op gang te brengen.

De training van 4 bijeenkomsten zal er als volgt uitzien:

We gaan binnen deze training niet specifiek uitleg geven over seksualiteit maar we gaan vooral met de ouders in op bewustwording van de noodzaak om het gesprek aan te gaan over seksualiteit en hoe dit gesprek te voeren.

Geplaatst op Geef een reactie

Geen kind in de knel

Er bestaat consensus over het feit dat kinderen veilig op moeten kunnen groeien in gezinnen en dat ze recht hebben op een stabiele toekomst. Ouders willen doen wat ze kunnen om hun kinderen de beste kansen te geven. Toch zien we dat kindermishandeling vaak voorkomt en dat ouders niet goed weten wat kindermishandeling is. Fysiek geweld is voor veel ouders duidelijk, maar komt toch nog vaak voor, mentale en verbale mishandeling zijn veel ouders zich niet bewust van. Onderzoek heeft laten zien dat geweld tijdens de kinderjaren van invloed is op het functioneren van kinderen later.

Stichting Inclusia biedt een training aan ouders waarin gewerkt wordt aan het verwijderen van geweld uit de opvoeding.

Door ouders bewust te maken van de fysieke en mentale mishandeling die plaats vindt binnen de gezinnen en door ze handvatten te bieden die bijdragen aan een geweldloze opvoeding, willen we van gezinnen veilige, geweldloze plekken maken voor kinderen om in op te groeien, zodat we de cirkel van geweld die van generatie op generatie doorgegeven wordt, kunnen doorbreken.

Deze training richt zich op ouders en verzorgers van diverse afkomst. Het gaat om ouders die kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die nog thuis wonen. De training wordt gegeven door ervaren trainers die kennis en ervaring hebben met het bespreken van deze thema’s vanuit verschillende culturele perspectieven.

De thema’s die besproken worden vallen vaak binnen de taboesfeer en het is dus belangrijk om een goede veilige omgeving te creëren waarin de training plaats kan vinden zodat alle deelnemers zich vrij voelen om kennis en ervaringen te delen. De trainers zijn ook vaardig in het herkennen van signalen bij deelnemers waar knelpunten liggen. Ze zullen waar wenselijk deze deelnemers doorverwijzen naar hulptrajecten in hun gemeente.

De bijeenkomsten duren ongeveer 2 uur en de volgende thema’s staan centraal in de bijeenkomsten:

Geplaatst op Geef een reactie

Gezonde relaties

Een gezonde relatie is voor iedereen belangrijk, een relatie waarbinnen je jezelf kan zijn, waaraan je gelijkwaardig en vrijwillig deel kan nemen en die geaccepteerd wordt door je omgeving. Een relatie waarbinnen geweld geen plek kent en kinderen op kunnen groeien in wie ze zijn.

We zien echter dat er nog veel relaties zijn waarin er geen gelijkwaardigheid is of waar geweld plaats vindt. Een aantal dingen die we zien die deze gelijkwaardigheid in gevaar brengen zijn:

 • Geen vrije partnerkeuze
 • Geweld achter de voordeur
 • Geen acceptatie seksuele en gender diversiteit
 • Huwelijksdwang en gevangenschap
 • Eerwraak en verstoting

Binnen de training gaan we in 4 bijeenkomsten aan de slag  met verschillende thema’s. In een voorgesprek met de doelgroep wordt gekeken welke van de thema’s binnen de doelgroep aanwezig zijn. De training wordt gegeven door ervaren trainers die kennis en ervaring hebben met het bespreken van deze thema’s vanuit verschillende culturele perspectieven. 

De thema’s die besproken worden vallen vaak binnen de taboesfeer en het is dus belangrijk om een goede veilige omgeving te creëren waarin de training plaats kan vinden zodat alle deelnemers zich vrij voelen om kennis en ervaringen te delen. De trainers zijn ook vaardig in het herkennen van signalen bij deelnemers waar knelpunten liggen. Ze zullen waar wenselijk deze deelnemers doorverwijzen naar hulptrajecten in hun gemeente.

De training is geschikt voor vrouwen, mannen maar ook jongeren. In overleg met de doelgroep wordt de training afgestemd op de leefwereld en behoeften van de doelgroep.

De bijeenkomsten duren ongeveer 2 uur en de volgende thema’s staan centraal in de bijeenkomsten:

Geplaatst op Geef een reactie

Social Media Jongeren

De (nieuwe) media bieden nieuws en achtergrondinformatie, ze geven een podium voor debat en meningsvorming, ze bieden ontspanning, ze vergemakkelijken de mogelijkheden voor sociaal contact en dragen wezenlijk bij aan de identiteits- en culturele vorming van burgers. Ze dragen bij aan de beeldvorming van groepen en kunnen bevorderlijk zijn voor processen van insluiting, maar ook voor processen van afzondering, uitsluiting en radicalisering. Jongeren lijken hun weg op het internet moeiteloos te vinden, maar dat geldt bij lange na niet voor alle jongeren. Ook zien we dat jongeren onvoldoende bewust zijn van de gevaren van social media en de negatieve invloeden die zo hun levens in weten te komen.

Met deze training voor jongeren willen we het volgende doel bereiken:

Door jongeren uit kwetsbare groepen bewust te maken van hun eigen social media gebruik en de gevaren die daaraan vast zitten willen we ze kritischer en bewuster maken waardoor negatieve invloeden minder grip op ze hebben.

We zien dat er op veel scholen trainingen aangeboden worden rondom media bewustzijn onder jongeren. We zien echter dat de groep vaak maakt dat jongeren zich niet altijd open durven te stellen om hun echte knelpunten te delen. Er bestaat een dynamiek binnen klassen waarbij jongeren een reputatie hebben en ze zich niet kwetsbaar op zullen stellen. We willen daarom aan de slag met  groepen jongeren bij zelforganisaties of instellingen om zo deze groepen een veilige laagdrempelige omgeving te bieden waar ze aan de slag kunnen gaan met deze thema’s. We gaan met de groepen jongeren aan de slag om ze te laten kijken naar hun eigen social media gebruik. Wanneer is het gezond gebruik en wanneer wordt het verslavend. Hoe kunnen ze hun gebruik reguleren en hoe worden ze kritischer in wat ze waarvoor gebruiken. Wat weten ze van negatieve invloeden online en hoe deze proberen hun te beïnvloeden. We gaan werken aan weerbaarheid online en hoe dit uit te stralen naar andere jongeren. Ook gaan we met hun in gesprek over de communicatie tussen hun en hun ouders over social media gebruik. Begrijpen ze de angst van hun ouders en zijn ze in staat om samen goede regels op te stellen voor social media gebruik. We gaan werken aan 4 belangrijke elementen die we bij de jongeren gezien hebben en waar we ons zorgen over maken:

 • Wat doen jongeren online, gezond of verslaafd
 • Waarom gebruik ik wat en wat wil ik ermee bereiken
 • Wat zijn de gevaren van social media,  hoe werkt online ronselen, grooming en loverboys
 • Weerbaar online en complottheorieën, kritisch zijn op inhoud

De trainingen worden aangeboden aan groepen jongeren en zullen door ervaren trainers gegeven worden. De bijeenkomsten hebben een informatief gedeelte, maar hebben vooral een grote bewustwordingscomponent waarna vervolgens door het delen van ervaringen en het samen zoeken naar oplossingen gewerkt zal worden aan een attitudeverandering. 

Geplaatst op Geef een reactie

Social Media Ouders

De (nieuwe) media bieden nieuws en achtergrondinformatie, ze geven een podium voor debat en meningsvorming, ze bieden ontspanning, ze vergemakkelijken de mogelijkheden voor sociaal contact en dragen wezenlijk bij aan de identiteits- en culturele vorming van burgers. Ze dragen bij aan de beeldvorming van groepen en kunnen bevorderlijk zijn voor processen van insluiting, maar ook voor processen van afzondering, uitsluiting en radicalisering. Jongeren lijken hun weg op het internet moeiteloos te vinden, maar dat geldt bij lange na niet voor alle jongeren. Ook zien we dat jongeren onvoldoende bewust zijn van de gevaren van social media en de negatieve invloeden die zo hun levens in weten te komen. Ouders zijn bang dat hun kinderen op (zeer) jonge leeftijd geconfronteerd worden met geweld, hatespeech, commerciële verleidingen, fake news, ronselaars, pesten, misbruik van persoonlijke informatie, gewelddadige games, onjuiste informatie over bijvoorbeeld gezondheid, racistisch of discriminerend materiaal, zwendel, stalking, etc. Ouders weten vaak niet goed wat hun kinderen online doen en ook niet hoe ze hun kinderen hierbij moeten begeleiden. Sommigen zouden het liefst hun kinderen de toegang tot nieuwe media ontzeggen, anderen willen dat het gebruik van nieuwe media alleen in hun nabijheid gebeurt, en weer anderen gaan in gesprek met hun kinderen of houden zich met een onmachtig gevoel afzijdig. Ouders vinden het moeilijk om het gesprek aan te gaan met hun jongeren en door hun gebrek aan kennis zetten ze vaak te streng in wat leidt tot het vergroten van de kloof met hun jongeren in plaats van het overbruggen van de verschillen.

Met deze training voor ouders willen we het volgende doel bereiken:

Door ouders te leren op gelijkwaardige wijze met hun kinderen het gesprek aan te gaan over social media en hun online leven, worden de jongeren weerbaarder tegen negatieve invloeden online. 

We gaan met de groepen ouders aan de slag om ze te informeren over wat social media is en hoe het werkt. We gaan ze leren om hierover het gesprek aan te gaan met hun kinderen zodat ze gezamenlijk kaders kunnen stellen om veilig online actief te zijn en weerbaar te worden. We gaan werken aan 3 belangrijke elementen die de ouders hebben aangegeven waar hun knelpunten en angsten liggen:

 • Hoe werkt social media, wat doen jongeren online
 • Wat zijn de gevaren van social media, zijn onze angsten reëel, hoe werkt online ronselen
 • Wat kunnen we als ouders doen om onze kinderen te beschermen tegen online ronseling en ze te begeleiden in social media gebruik 

De trainingen worden aangeboden aan groepen vaders en moeders en zullen door ervaren trainers gegeven worden. De bijeenkomsten hebben een informatief gedeelte, maar hebben vooral een grote bewustwordingscomponent waarna vervolgens door het delen van ervaringen en het samen zoeken naar oplossingen gewerkt zal worden aan een attitudeverandering. 

Geplaatst op Geef een reactie

Vrouwenkrachtcirkels

Vrouwen met een migrantenachtergrond lopen een veel groter risico om onder het minimum te eindigen dan andere vrouwen. Met de training Vrouwenkrachtcirkels gaan we aan de slag om vrouwen in een armoedesituatie te vinden, bereiken, betrekken, informeren, empoweren en aan elkaar binden. We gaan deze vrouwen terug zetten in hun eigen kracht en deze kracht zo versterken dat ze gezamenlijk een Vrouwen Kracht Cirkel gaan vormen die niet alleen hun eigen armoede cirkel gaan doorbreken maar die ook andere vrouwen bewust gaan maken van hun situatie en gaan leren deze cirkel te doorbreken.

Met deze methodiek willen we werken aan het volgende doel:

Vrouwen met een migrantenachtergrond, onderwijzen en versterken zodat ze in staat zijn hun eigen armoedecirkel te doorbreken en ze te empoweren als groep zodat ze met elkaar de armoedecirkels van andere vrouwen kunnen doorbreken.

Om dit te kunnen bereiken gaan we aan de slag met een aantal subdoelstellingen:

 • Vrouwen bewust maken van het culturele taboe rondom armoede en hoe dit te doorbreken
 • Vrouwen informeren over inkomens ondersteunende maatregelen die bestaan
 • Vrouwen bewust maken van keuzes in het leven en de gevolgen voor hun situatie
 • Met vrouwen hun huidige situatie in kaart brengen en hier verbetering in aanbrengen
 • Vrouwen kennis laten maken met initiatieven die bestaan die vrouwen versterken
 • Vrouwen empoweren om de cirkel te doorbreken en te geloven in de eigen kracht

De training wordt aangeboden op locatie en begeleid door een ervaren trainster die vaker empowerment trajecten aangeboden heeft aan vrouwen rondom armoede vraagstukken. Iedere bijeenkomst heeft een inhoudelijk maar ook een empower element. We kunnen vrouwen leren welk aanbod er is, maar als ze zich niet bewust worden van de eigen kracht dan verandert de mindset van de vrouwen niet en het is juist deze mindset die een grote invloed heeft op het doorbreken van de cirkel.

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten:

Geplaatst op Geef een reactie

Weerbaar opvoeden

Ouders met een islamitische achtergrond maken zich zorgen om de ontwikkelingen in de samenleving. Ouders zijn bang dat hun kinderen in aanraking komen met jongeren die het verkeerde pad opgaan , die criminele activiteiten ondernemen, in de drughandel terecht komen, die radicaliseren of dat ze met ronselaars of loverboys in contact komen. Ze zien een boosheid in hun jongeren over de tegenslagen die ze te verwerken krijgen in het leven maar weten niet goed hoe ze hierin te begeleiden. Ouders hebben vaak weinig kennis over waar hun jongeren mee bezig zijn, wat hun vrienden zijn en in welke online netwerken ze actief zijn. Ze hebben het gevoel dat hun jongeren in een andere wereld leven dan zij en dat ze elkaar niet meer begrijpen.

Het leven van jongeren is een evenwicht tussen positieve en negatieve invloeden. Sterke jongeren blijven goed in evenwicht maar de balans kan ook verschuiven. Negatieve invloeden trekken aan jongeren en ouders moeten hun jongeren versterken en beschermen.

Gebrek aan kennis, vaardigheden en een netwerk maakt ook dat ouders niet goed weten wanneer hun jongere uit balans raakt en wat de signalen zijn van negatieve invloeden. 

Weerbaarheid is een proces, is een ontwikkeling die jongeren leert zelfkritisch te worden en leert kritisch te kijken naar wat ze tegen komen op weg naar hun ontwikkeling tot zelfredzame volwassenen. Ouders zijn belangrijk in deze begeleiding, zij spelen een belangrijke rol in het weerbaar maken van hun jongeren. Binnen de training leren we ouders hoe ze hun kinderen kunnen versterken en weerbaar kunnen maken.

We gaan vanuit hun eigen ervaringen en knelpunten kijken naar hoe ze hun jongeren het beste weerbaar kunnen maken tegen de negatieve invloeden die ze tegen komen. De training bestaat uit een theoretisch en dialoog gedeelte. We gaan processen van weerbaarheid uitleggen maar we gaan vooral handvatten bieden die aansluiten op de dagelijkse praktijk binnen de gezinnen die de ouders gaan helpen om hun jongeren beter te begrijpen en ondersteunen. 

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten en wordt aangeboden door ervaren trainers op voor de ouders vertrouwde en laagdrempelige locaties. De thema’s komen voort uit de gesprekken met de ouders en de knelpunten die ze daarin naar voren brachten.

Geplaatst op Geef een reactie

Weerbare meiden

Er niet bij horen. Het gevoel hebben anders te zijn. Het overkomt iedere jongere wel eens. Wanneer er sprake is van gevoelens van achterstelling vanwege afkomst, geloof of een ander collectief kenmerk kan een wij-zij-gevoel ontstaan. Een dergelijke emotie heeft iets troostends: het ligt niet aan jezelf maar zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. Maar het bewustzijn dat discriminatie en vooroordelen nu eenmaal bestaan en moeilijk te doorbreken zijn, lost het gevoel van achterstelling niet op. We zien dat meiden niet goed weten hoe om te gaan met de tegenslagen waardoor ze of te hard worden of kwetsbaar en beïnvloedbaar. In dit weerbaarheidstraject werken we met meiden aan empowerment en een meer kritische houding om deze processen van radicalisering af te remmen of te voorkomen.

Weerbare meiden is een innovatieve en interactieve training van 5 bijeenkomsten. Met de bijeenkomsten willen we bereiken dat de meiden weerbaar worden, dat ze een kritische attitude ten opzichte van extremisme en negatieve invloeden ontwikkelen.

Het doel van de training is:

 • Meiden bewust maken van hun toekomst en hoe ze daar zelf invloed op hebben
 • Het vergroten van de weerbaarheid van de meiden tegen radicalisering, negatieve invloeden en extremistisch gedachtegoed
 • Meiden weerbaarder maken tegen beïnvloeding online en door loverboys
 • Het bevorderen van kritisch denkvermogen en de mogelijkheid tot zelfreflectie

De training is bedoeld voor meiden in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. We bieden het traject aan op een laagdrempelige en  een voor de meiden veilige en betrouwbare locatie. De training wordt gegeven door ervaren trainers die vaker gewerkt hebben met groepen meiden aan weerbaarheid.

De bijeenkomsten duren ongeveer 1 ½ uur en de volgende thema’s staan centraal in de bijeenkomsten:

Geplaatst op Geef een reactie

Inclusia is opgericht

Op 4 januari 2019 is het ervan gekomen. We zijn als stichting Inclusia officieel opgericht. Een nieuwe stichting met bekende mensen die zich vanuit een sterk perspectief gaan inzetten voor de samenleving.

De basis van onze stichting is ons geloof in de inclusieve samenleving. We geloven dat een ieder op gelijkwaardige wijze deel moet kunnen nemen aan de samenleving. Waar mensen dit nog niet kunnen willen we ze versterken met kennis, vaardigheden en kracht om stappen vooruit te zetten en we willen inzetten op educatie en verbinding om discriminatie en racisme tegen te gaan zodat er ruimte komt voor een ieder om gelijkwaardig deel te nemen.

We ontwikkelen projecten, trainingen, dialogen en activiteiten om mensen in staat te stellen gelijkwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Naast het zelf ontwikkelen van trainingen en projecten ondersteunen we ook instellingen en organisaties in het bereiken van diverse doelgroepen en bij het vertalen en overbrengen van hun boodschap naar deze doelgroepen. In opdracht van diverse instellingen maken we thema’s bespreekbaar en betrekken we doelgroepen bij thema’s. Voor gemeenten of op eigen initiatief organiseren we dialogen en debatten om gesprekken op gang te brengen en doelgroepen dichter tot elkaar te brengen. We dragen actief bij aan het terugdringen van discriminatie en racisme en vergroten kansen van jongeren in de samenleving.

Thema’s waar we actief in zijn:

 • Emancipatie van mannen en vrouwen,  Zelfredzaamheid ouderen
 • Partnerkeuze, huwelijksdwang, Huiselijk geweld               
 • Empowerment jongeren en vrouwen                                        
 • Armoede tegengaan                                                                              
 • Opvoeding, Social Media, Weerbaarheid
 • Seksualiteit, Seksuele en gender diversiteit
 • Anti discriminatie,  Vooroordelen, Polarisatie

Wilt u nader met ons kennis maken of kijken waar we elkaar kunnen versterken door samen te werken dan maken we graag een afspraak met u. Onze adviseurs zijn te bereiken via:

Stichting Inclusia

S.achour@inclusia.nl

L.schouwenburg@inclusia.nl

www.inclusia.nl