Geplaatst op Geef een reactie

Weerbare jongens

Jongeren met een migratieachtergrond voelen zich door het harde maatschappelijke klimaat en discriminatie ervaringen steeds minder thuis in Nederland. Er niet bij horen. Het gevoel hebben anders te zijn. Het overkomt iedere jongere wel eens.  Maar wanneer er sprake is van achterstelling  en discriminatie vanwege afkomst, geloof of een ander collectief kenmerk  dan kan er stress ontstaan.  Dat kan leiden tot passiviteit en je terugtrekken of tot agressie en jezelf afwenden van de samenleving. Jongens weten vaak niet hoe om te gaan met deze tegenslagen waardoor ze kwetsbaar of hard worden en gevoelig voor extremisme en radicalisering.  Tijdens deze training werken we aan empowerment, zelfreflectie en het ontwikkelen van  kritische houding om radicalisering af te remmen of te voorkomen.

Tijdens een traject van 5 bijeenkomsten versterken we hun weerbaarheid en leren zij om te gaan met tegenslagen.Met de bijeenkomsten willen we bereiken dat de jongens weerbaar worden en dat ze een kritische attitude ten opzichte van extremisme en negatieve invloeden ontwikkelen. 

Het doel van de training is:

 • Jongens bewust maken van hun toekomst en hoe ze daar zelf invloed op hebben
 • Het vergroten van de weerbaarheid tegen radicalisering, negatieve invloeden en extremistisch gedachtegoed
 • Jongens weerbaarder maken voor beïnvloeding online en door criminaliteit
 • Het bevorderen van kritisch denkvermogen en de mogelijkheid tot zelfreflectie

De training is bedoeld voor jongens in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. We bieden het traject aan op een laagdrempelige en  een voor de jongens veilige en betrouwbare locatie.

De bijeenkomsten duren ongeveer 1 ½ uur en de volgende thema’s staan centraal in de bijeenkomsten:

Met de jongens gaan we  praktisch aan de slag.  Op basis van zelfgemaakte  vlogs worden de verschillende thema’s besproken.  Ze doen onderzoek, interviewen elkaar, beschrijven verhalen en filmen de vlogs. Deze informatie zal  vervolgens online gedeeld worden met andere jongeren.

Geplaatst op Geef een reactie

Own your future

Jongeren met een migrantenachtergrond doen het steeds beter in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Zij volgen hogere opleidingen dan voorheen en ronden deze met succes af. Zij doen er wel langer over omdat hun schoolcarrière gekenmerkt wordt door het stapelen van opleidingen. Ook veroveren zij inmiddels betere posities op de arbeidsmarkt. Toch overheersen nog steeds de negatieve berichten i n de media. Daarom moeten deze jongeren nog steeds opboksen tegen negatieve de beeldvorming . Jongeren krijgen te maken met een negatief beeld wat gebaseerd is op het gedrag van een kleine groep maar wat het leven van al deze jongeren beïnvloed.

Met de inzet Own your Future zetten we in op het versterken van een positief zelfbeeld bij deze jongeren zodat zij zichzelf beter kunnen positioneren in de samenleving.

De inzet richt zich op (bijna) afgestudeerde jongeren met een migrantenachtergrond en vertegenwoordigers van bedrijven. 

Het traject bestaat uit 6 bijeenkomsten waar gewerkt wordt aan het versterken van een positief zelfbeeld.

 • Ontdek wie je bent en wees het dan expres! Een workshop over Personal branding.De jongeren leren in deze workshop hun talenten te ontdekken, de beste hieruit te selecteren en zich op basis hiervan te presenteren. 
 • Jobhunting. (vanuit perspectief van personal branding en de wensen van het bedrijfsleven) Tijdens deze bijeenkomst krijgen de jongeren zicht op hoe je op verschillende manieren werk kan zoeken. Er wordt nog veel via het CWI of banen websites gezocht, wat voor het in aanmerking komen van hogere functies vaak niet de juiste weg is. 
 • Solliciteren met Linked in en sociale netwerken. Deze workshop, richt zich op de mogelijkheden van Linked in. Dit sociale, digitale netwerk wordt de laatste jaren meer en meer door recruiters en bedrijven gebruikt om hun vacatures te plaatsen en geschikte kandidaten te vinden.
 • De kunst van het netwerken. Jongeren komen bij elkaar om te leren en te discussiëren over het belang van netwerken. De jongeren krijgen van een ervaren coach uit het bedrijfsleven tips en trucs om een goed en duurzaam netwerk op te bouwen. Deze trucs gaan de jongeren vervolgens in de praktijk brengen door via een netwerkspel een eigen netwerk op te bouwen onder de aanwezigen. 
 • Bedrijfsperspectief: wat verwacht een bedrijf van zijn toekomstige medewerker, ervaring, stage, werkervaring. Een presentatie over wat bedrijven verwachten van hun nieuwe medewerkers door een recruiter. Deze leert de jongeren wat zij verwachten van jongeren die bij hun komen solliciteren. 
 • CV markt: al het geleerde in de praktijk brengen en werk vinden: Jongeren krijgen de kans om hun kwaliteiten te presenteren aan aanwezige recruiters.
Geplaatst op Geef een reactie

Mijn dochter mijn lief

We willen allemaal dat onze dochters opgroeien tot zelfstandige, sterke, betrokken en vooral gelukkige vrouwen. Als moeder is dat waar je voor gaat, waar je op inzet en waar je sturing aan geeft in de opvoeding. In deze sturing geef je vaak mee wat je zelf van je eigen moeder mee gekregen hebt, aangevuld met eigen ervaring, cultuur en religie. We zien echter dat het best lastig is om een goed evenwicht te vinden in wat je mee wil geven vanuit de eigen kaders en wat je dochter zelf gaat ontwikkelen. Emanciperen betekent vrije keuzes maken. We zien dat dochters uit gesloten gemeenschappen daar ondersteuning bij nodig hebben als het recht om zelf te beschikken niet vanzelfsprekend is of wordt ervaren en niet via opvoeding wordt doorgegeven. Zelfbeschikking is het recht om zelf te bepalen wie je bent en je economisch, sociaal en cultureel te ontwikkelen. Het zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen gaat vooraf aan het emancipatieproces. 

Mijn dochter mijn Lief is een training die tegelijkertijd aan moeders en dochters gegeven wordt. De eerste bijeenkomsten volgen ze los van elkaar en de laatste bijeenkomsten volgen ze samen.

De training heeft het volgende doel:

Moeders vanuit een gesloten traditionele cultuur leren in gesprek te gaan met hun dochters, waarin ze hun culturele kaders gaan leren loslaten om echt te luisteren naar wat hun dochters willen met hun leven.

Hiermee dragen we bij aan de volgende subdoelstellingen:

 1. Het vergroten van de gelijkwaardige positie en gelijke behandeling van vrouwen en mannen 
 2. Het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen die emancipatie in de weg staan.
 3. Het vergroten van de zelfbeschikking van meiden uit een gesloten cultuur
 4. Het verkleinen van de kloof tussen moeders en dochters 
 5. Moeders en dochters leren om samen te huilen en te dromen

De training is geschikt voor moeders met dochters in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. We gaan een traject in met de moeders en dochters om ze te begeleiden in het voeren van deze gesprekken. Binnen dit traject komen ze 4 keer bij elkaar waarin ze leren het gesprek te voeren en vervolgens ook samen dit gesprek gaan voeren.

Het traject zal begeleid worden door twee trainsters. Een trainster die de meiden zal begeleiden en die hun vertrouwenspersoon zal zijn binnen het traject en een tweede trainster die de moeders zal begeleiden en hun vertrouwenspersoon zal zijn.

Geplaatst op Geef een reactie

Geen kind in de knel

Er bestaat consensus over het feit dat kinderen veilig op moeten kunnen groeien in gezinnen en dat ze recht hebben op een stabiele toekomst. Ouders willen doen wat ze kunnen om hun kinderen de beste kansen te geven. Toch zien we dat kindermishandeling vaak voorkomt en dat ouders niet goed weten wat kindermishandeling is. Fysiek geweld is voor veel ouders duidelijk, maar komt toch nog vaak voor, mentale en verbale mishandeling zijn veel ouders zich niet bewust van. Onderzoek heeft laten zien dat geweld tijdens de kinderjaren van invloed is op het functioneren van kinderen later.

Stichting Inclusia biedt een training aan ouders waarin gewerkt wordt aan het verwijderen van geweld uit de opvoeding.

Door ouders bewust te maken van de fysieke en mentale mishandeling die plaats vindt binnen de gezinnen en door ze handvatten te bieden die bijdragen aan een geweldloze opvoeding, willen we van gezinnen veilige, geweldloze plekken maken voor kinderen om in op te groeien, zodat we de cirkel van geweld die van generatie op generatie doorgegeven wordt, kunnen doorbreken.

Deze training richt zich op ouders en verzorgers van diverse afkomst. Het gaat om ouders die kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die nog thuis wonen. De training wordt gegeven door ervaren trainers die kennis en ervaring hebben met het bespreken van deze thema’s vanuit verschillende culturele perspectieven.

De thema’s die besproken worden vallen vaak binnen de taboesfeer en het is dus belangrijk om een goede veilige omgeving te creëren waarin de training plaats kan vinden zodat alle deelnemers zich vrij voelen om kennis en ervaringen te delen. De trainers zijn ook vaardig in het herkennen van signalen bij deelnemers waar knelpunten liggen. Ze zullen waar wenselijk deze deelnemers doorverwijzen naar hulptrajecten in hun gemeente.

De bijeenkomsten duren ongeveer 2 uur en de volgende thema’s staan centraal in de bijeenkomsten:

Geplaatst op Geef een reactie

Social Media Jongeren

De (nieuwe) media bieden nieuws en achtergrondinformatie, ze geven een podium voor debat en meningsvorming, ze bieden ontspanning, ze vergemakkelijken de mogelijkheden voor sociaal contact en dragen wezenlijk bij aan de identiteits- en culturele vorming van burgers. Ze dragen bij aan de beeldvorming van groepen en kunnen bevorderlijk zijn voor processen van insluiting, maar ook voor processen van afzondering, uitsluiting en radicalisering. Jongeren lijken hun weg op het internet moeiteloos te vinden, maar dat geldt bij lange na niet voor alle jongeren. Ook zien we dat jongeren onvoldoende bewust zijn van de gevaren van social media en de negatieve invloeden die zo hun levens in weten te komen.

Met deze training voor jongeren willen we het volgende doel bereiken:

Door jongeren uit kwetsbare groepen bewust te maken van hun eigen social media gebruik en de gevaren die daaraan vast zitten willen we ze kritischer en bewuster maken waardoor negatieve invloeden minder grip op ze hebben.

We zien dat er op veel scholen trainingen aangeboden worden rondom media bewustzijn onder jongeren. We zien echter dat de groep vaak maakt dat jongeren zich niet altijd open durven te stellen om hun echte knelpunten te delen. Er bestaat een dynamiek binnen klassen waarbij jongeren een reputatie hebben en ze zich niet kwetsbaar op zullen stellen. We willen daarom aan de slag met  groepen jongeren bij zelforganisaties of instellingen om zo deze groepen een veilige laagdrempelige omgeving te bieden waar ze aan de slag kunnen gaan met deze thema’s. We gaan met de groepen jongeren aan de slag om ze te laten kijken naar hun eigen social media gebruik. Wanneer is het gezond gebruik en wanneer wordt het verslavend. Hoe kunnen ze hun gebruik reguleren en hoe worden ze kritischer in wat ze waarvoor gebruiken. Wat weten ze van negatieve invloeden online en hoe deze proberen hun te beïnvloeden. We gaan werken aan weerbaarheid online en hoe dit uit te stralen naar andere jongeren. Ook gaan we met hun in gesprek over de communicatie tussen hun en hun ouders over social media gebruik. Begrijpen ze de angst van hun ouders en zijn ze in staat om samen goede regels op te stellen voor social media gebruik. We gaan werken aan 4 belangrijke elementen die we bij de jongeren gezien hebben en waar we ons zorgen over maken:

 • Wat doen jongeren online, gezond of verslaafd
 • Waarom gebruik ik wat en wat wil ik ermee bereiken
 • Wat zijn de gevaren van social media,  hoe werkt online ronselen, grooming en loverboys
 • Weerbaar online en complottheorieën, kritisch zijn op inhoud

De trainingen worden aangeboden aan groepen jongeren en zullen door ervaren trainers gegeven worden. De bijeenkomsten hebben een informatief gedeelte, maar hebben vooral een grote bewustwordingscomponent waarna vervolgens door het delen van ervaringen en het samen zoeken naar oplossingen gewerkt zal worden aan een attitudeverandering. 

Geplaatst op Geef een reactie

Social Media Ouders

De (nieuwe) media bieden nieuws en achtergrondinformatie, ze geven een podium voor debat en meningsvorming, ze bieden ontspanning, ze vergemakkelijken de mogelijkheden voor sociaal contact en dragen wezenlijk bij aan de identiteits- en culturele vorming van burgers. Ze dragen bij aan de beeldvorming van groepen en kunnen bevorderlijk zijn voor processen van insluiting, maar ook voor processen van afzondering, uitsluiting en radicalisering. Jongeren lijken hun weg op het internet moeiteloos te vinden, maar dat geldt bij lange na niet voor alle jongeren. Ook zien we dat jongeren onvoldoende bewust zijn van de gevaren van social media en de negatieve invloeden die zo hun levens in weten te komen. Ouders zijn bang dat hun kinderen op (zeer) jonge leeftijd geconfronteerd worden met geweld, hatespeech, commerciële verleidingen, fake news, ronselaars, pesten, misbruik van persoonlijke informatie, gewelddadige games, onjuiste informatie over bijvoorbeeld gezondheid, racistisch of discriminerend materiaal, zwendel, stalking, etc. Ouders weten vaak niet goed wat hun kinderen online doen en ook niet hoe ze hun kinderen hierbij moeten begeleiden. Sommigen zouden het liefst hun kinderen de toegang tot nieuwe media ontzeggen, anderen willen dat het gebruik van nieuwe media alleen in hun nabijheid gebeurt, en weer anderen gaan in gesprek met hun kinderen of houden zich met een onmachtig gevoel afzijdig. Ouders vinden het moeilijk om het gesprek aan te gaan met hun jongeren en door hun gebrek aan kennis zetten ze vaak te streng in wat leidt tot het vergroten van de kloof met hun jongeren in plaats van het overbruggen van de verschillen.

Met deze training voor ouders willen we het volgende doel bereiken:

Door ouders te leren op gelijkwaardige wijze met hun kinderen het gesprek aan te gaan over social media en hun online leven, worden de jongeren weerbaarder tegen negatieve invloeden online. 

We gaan met de groepen ouders aan de slag om ze te informeren over wat social media is en hoe het werkt. We gaan ze leren om hierover het gesprek aan te gaan met hun kinderen zodat ze gezamenlijk kaders kunnen stellen om veilig online actief te zijn en weerbaar te worden. We gaan werken aan 3 belangrijke elementen die de ouders hebben aangegeven waar hun knelpunten en angsten liggen:

 • Hoe werkt social media, wat doen jongeren online
 • Wat zijn de gevaren van social media, zijn onze angsten reëel, hoe werkt online ronselen
 • Wat kunnen we als ouders doen om onze kinderen te beschermen tegen online ronseling en ze te begeleiden in social media gebruik 

De trainingen worden aangeboden aan groepen vaders en moeders en zullen door ervaren trainers gegeven worden. De bijeenkomsten hebben een informatief gedeelte, maar hebben vooral een grote bewustwordingscomponent waarna vervolgens door het delen van ervaringen en het samen zoeken naar oplossingen gewerkt zal worden aan een attitudeverandering. 

Geplaatst op Geef een reactie

Weerbare meiden

Er niet bij horen. Het gevoel hebben anders te zijn. Het overkomt iedere jongere wel eens. Wanneer er sprake is van gevoelens van achterstelling vanwege afkomst, geloof of een ander collectief kenmerk kan een wij-zij-gevoel ontstaan. Een dergelijke emotie heeft iets troostends: het ligt niet aan jezelf maar zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. Maar het bewustzijn dat discriminatie en vooroordelen nu eenmaal bestaan en moeilijk te doorbreken zijn, lost het gevoel van achterstelling niet op. We zien dat meiden niet goed weten hoe om te gaan met de tegenslagen waardoor ze of te hard worden of kwetsbaar en beïnvloedbaar. In dit weerbaarheidstraject werken we met meiden aan empowerment en een meer kritische houding om deze processen van radicalisering af te remmen of te voorkomen.

Weerbare meiden is een innovatieve en interactieve training van 5 bijeenkomsten. Met de bijeenkomsten willen we bereiken dat de meiden weerbaar worden, dat ze een kritische attitude ten opzichte van extremisme en negatieve invloeden ontwikkelen.

Het doel van de training is:

 • Meiden bewust maken van hun toekomst en hoe ze daar zelf invloed op hebben
 • Het vergroten van de weerbaarheid van de meiden tegen radicalisering, negatieve invloeden en extremistisch gedachtegoed
 • Meiden weerbaarder maken tegen beïnvloeding online en door loverboys
 • Het bevorderen van kritisch denkvermogen en de mogelijkheid tot zelfreflectie

De training is bedoeld voor meiden in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. We bieden het traject aan op een laagdrempelige en  een voor de meiden veilige en betrouwbare locatie. De training wordt gegeven door ervaren trainers die vaker gewerkt hebben met groepen meiden aan weerbaarheid.

De bijeenkomsten duren ongeveer 1 ½ uur en de volgende thema’s staan centraal in de bijeenkomsten: