Geplaatst op Geef een reactie

Participatie

Vluchtelingen hebben allemaal een eigen verhaal, een verleden, interesses en talenten. Ook kennen vluchtelingen vaak mensen in de nieuwe omgeving: bijvoorbeeld familieleden of landgenoten.

 In de visie van Inclusia vergroot het aansluiten op de belevingswereld van statushouders de mogelijkheden voor participatie. Inclusia zet in op het versterken van de competenties, daarbij gaat het om het versterken van de draagkracht door de taalvaardigheid te vergroten, door opleidingen te volgen, door een sociaal netwerk op te bouwen, door mee te doen aan vrijwilligerswerk en deel te nemen aan informele netwerken. 

Wij kunnen een traject bieden aan nieuwkomers, waarin we nagaan waar hun ambities en mogelijkheden liggen. We brengen in beeld in welke sector men in het land van herkomst actief was en of daar ook mogelijkheden voor liggen in Nederland, we gaan na of hun diploma’s in Nederland erkend en omgezet kunnen worden en/ of dat er aanvullende opleidingen gevolgd kunnen worden. Kortom tijdens vier bijeenkomsten brengen wij de ambities, mogelijkheden en belemmeringen in beeld, waardoor de cursist inzicht krijgt in waar de mogelijkheden liggen.

Een mogelijk aanvullend traject is ‘participatie in de stad’ Dit is een programma waar tijdens de eerste drie bijeenkomsten uitgelegd wordt wat participeren en vrijwilligerswerk in Nederland inhoudt. De vijf keren daarop bezoeken we met het hele gezin instellingen en/of verenigingen in de stad. Dit kan een bibliotheek zijn of een sportvereniging, een kinderboerderij en/of wijkgebouwen. Zo doen cursisten concrete ervaringen op met de mogelijke activiteiten voor hun kinderen maar zien tevens de mogelijkheden om eventueel zelf actief te worden. Een vrijwilliger zorgt voor de ontvangst en legt uit wat voor werkzaamheden op de locatie uitgevoerd worden, waardoor er inzicht ontstaat wat er van een vrijwilliger verwacht wordt en of dat aansluit op de eigen interesses. 

Ook besteden wij tijdens de bezoeken aandacht aan kennismaking binnen de wijk, zodat men weet welke mogelijkheden er in de nabije omgeving zijn voor ontspanning en educatie, maar ook waar men voor eventuele hulp en zorg terecht kan. 

We houden de groepsgrootte beperkt en gaan met 2 of 3 gezinnen tegelijk op pad. De begeleiding wordt verzorgd door trainers die tegelijk aandacht besteden aan het bevorderen van het contact met wijkbewoners. 

Geplaatst op Geef een reactie

Opvoedingsondersteuning

De opvoeding in een nieuw land kan ouders zwaar vallen, omdat de meervoudige culturele context waarin deze plaatsvindt veel nieuwe vragen met zich meebrengen en nieuwe eisen aan hen als opvoeders stelt.  Hun kinderen bewegen zich tussen  gezin, school en leeftijdsgenoten waar heel verschillende  verwachtingen en codes kunnen gelden. Veel ouders missen bovendien in Nederland het sociale netwerk dat hen in hun land van herkomst wel de nodige ondersteuning bood. Nieuwkomers maken zich vaak  zorgen over de ontwikkeling van hun kinderen. De ouders hadden daar in hun land van herkomst veel aandacht voor. Waren goed geïnformeerd over school, sport en culturele mogelijkheden voor hun kinderen. Aangekomen in een nieuw land willen ze dit weer snel opbouwen en weten waar de mogelijkheden voor hun kinderen liggen.

Tijdens de inburgeringcursussen wordt wel aandacht besteed aan de wijze van opvoeden in Nederland.  Veel mensen zijn echter  de taal nog onvoldoende machtig om alles te begrijpen. Zo krijgen zij het gevoel dat zij de opvoeding niet op de juiste wijze ter hand nemen , maar weten niet hoe wel. Zij worden  onzeker  en gaan met meer vragen weg dan dat zij antwoorden hebben gekregen. En het is nog niet zo eenvoudig om deze vragen beantwoord te krijgen.

Om die reden heeft Inclusia een training over opvoeden ontwikkeld. We besteden aandacht aan de ontwikkeling van kinderen van baby tot puber en welk belang in Nederland aan de verschillende ontwikkelingsfasen wordt gehecht. We wisselen ervaring uit over problemen tijdens de opvoeding, hoe je kunt straffen en belonen en waar je terecht kunt voor hulp. We geven informatie over het consultatiebureau, inentingen en kinderziektes. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en wordt aangeboden door een trainer (ster) van stichting Inclusia met ondersteuning van professionals  uit instellingen voor de jeugd.

Geplaatst op Geef een reactie

Hoe werkt dat hier nou eigenlijk

Nieuwkomers hebben de eigen vertrouwde omgeving en de eigen historie verlaten. De ontvangst in de nieuwe situatie voelt niet altijd als een ‘warm bad’. Er kan isolement ontstaan, er is geen duidelijk perspectief, de omgeving is in alle opzichten onbekend en vormt een groot contrast met het land van herkomst, er is onduidelijkheid over wat komen gaat. De daar opgebouwde sociale erkenning en waardering zijn tot nul teruggebracht. Het leven moet opnieuw worden opgebouwd, De middelen van bestaan die in het land van herkomst golden, zijn weg. In Nederland hebben nieuwkomers/statushouders vaak geen werk. Het eigen beroep, expertise, competenties en ervaringen zijn betekenisloos in de nieuwe situatie. Dit geldt in ieder geval tijdelijk; het is onduidelijk wat de betekenis is in de toekomst en het is onduidelijk wanneer die toekomst duidelijkheid biedt.

De opvang in Nederland is vooral een praktische aangelegenheid. De nadruk bij de inburgeringcursus ligt op zo snel mogelijk de taal te leren en de integratietoets te halen. Het negeren van de werkelijke aard van de problematiek veroorzaakt stress. Vlak na aankomst overheerst bij hen de opluchting dat ze ontsnapt zijn en hun doel hebben bereikt, maar al snel realiseren ze zich dat ze vastzitten in de nieuwe situatie. Ze hebben de mogelijkheden en middelen niet om zichzelf uit de nieuwe situatie te bevrijden, waardoor ze het idee hebben van de ene probleemsituatie in de andere te zijn beland. Dit veroorzaakt vaak fysieke, geestelijke en sociale problemen. 

 Inclusia wil deze mensen met het aanbieden van dit traject wel de mogelijkheid bieden meer regie te krijgen over hun eigen leven. Tijdens 10 bijeenkomsten komen onderwerpen als burgerschap, informatie over de nodige regelingen in Nederland, onderwijs en gezondheidzorg ed. aan de orde. Deze informatie wordt gegeven door trainers die regelmatig samenwerken met medewerkers uit instellingen die voor de nieuwkomers van belang kunnen zijn zodat het eerste contact al gelegd is. .

Maar ook kan er aandacht besteed worden aan budgetteren, gezien hun inkomenspositie en het feit dat de kosten voor levensonderhoud een heel andere is dan in het land van herkomst, maar ook kan veiligheid een thema zijn waar de cursisten over geïnformeerd worden, bijvoorbeeld wat te doen bij brand in huis, het belang van het hebben van rookmelders, hoe beveilig je je tegen inbraak, en stel je, je op tegenover babbeltrucs en verkoop aan de deur. Ook op dit gebied gaat het in Nederland heel anders dan in het thuisland en is het van belang dat ook zij leren om een veilige situatie te creëren voor hun gezinnen.

Daarnaast is er ruimte en aandacht voor de persoonlijke problemen en zal er indien nodig voor persoonlijke begeleiding zorg gedragen worden

De thema’s staan niet vast en worden vooral op basis van eerdere ervaringen en de vragen van de deelnemers vastgesteld. 

Geplaatst op Geef een reactie

Zelfportret

Soms heb je zoveel meegemaakt dat het bijna onmogelijk is om dit onder woorden te brengen. Vluchtelingen vanuit met name Syrië, Irak en Ethiopië die op de vlucht zijn voor het geweld in hun landen hebben dingen gezien en meegemaakt die onbeschrijfelijk zijn. Het geweld in het land, de vlucht naar Europa, de koehandel met mensen in Europa tot ze een veilig land bereikt hebben. Deze dingen zijn moeilijk los te laten, ze bepalen hoe je in het leven staat en kunnen enorm remmend werken op je kracht om een nieuw leven op te bouwen in Nederland. Binnen de bestaande inburgeringstrajecten is er geen ruimte om te werken aan deze pijn, wanneer de pijn groot is volgt een verwijzing naar een professional maar die kan vaak niet helpen, omdat deze de pijn niet kent en niet ervaren heeft. De vluchtelingen hadden een goed leven in hun herkomstlanden, ze hadden banen, hun kinderen zaten op school en ze hadden een vrijetijdsbesteding. De oorlog en de vlucht hebben een einde gemaakt aan dat alles. Ze zijn in een nieuw land met een nieuwe cultuur en moeten opnieuw beginnen met het opbouwen van een leven. Het is tijd om even pas op de plaats te maken, stil te staan bij wie je was en wie je wil zijn. Waar liggen je ambities, je passie, je krachten en je mogelijkheden. 

We zien deze knelpunten bij zowel de nieuwkomers als de oudkomers en we zien dat het deze dingen zijn die hun integratie en participatie belemmeren. Om mensen te helpen deze ervaringen een plek te geven en zich open te stellen voor een nieuw leven hebben we een traject ontwikkeld waarin deze mensen zichzelf en hun ambities beter leren kennen.

Met de training Zelfportret  willen we werken aan: Het versterken van nieuw en oudkomers in hun eigen kracht zodat ze een zelfstandig bestaan op kunnen bouwen in Nederland en ze de ontwikkeling van hun kinderen optimaal kunnen ondersteunen.

We zetten in op de volgende subdoelstellingen:

  • Vluchtelingen de kans geven hun pijn en angst te verwerken
  • Vluchtelingen weer terug in hun kracht zetten
  • Vluchtelingen handvatten bieden om hun kinderen te begeleiden in de nieuwe samenleving
  • Kennis over de samenleving vergroten

De training wordt gegeven door ervaren trainers op een laagdrempelige en veilige locatie. Wanneer er signalen naar voren komen dat er grote knelpunten en trauma’s zijn wordt intensief samengewerkt met specifieke zorg om een goede overdracht tot stand te brengen.