Geplaatst op Geef een reactie

Dialogen in de wijk

De verschillen tussen burgers worden groter of het nu gaat om inkomen, opleiding, herkomst en mogelijkheden gaat om aan te samenleving deel te nemen. De kloof tussen burgers neemt toe en de spanningen zijn op straat als in de politiek voelbaar. We leven in een tijd waarin vrijheid van meningsuiting betekent dat je grenzeloos en zonder respect mag en zelf moet zeggen wat je ‘er van vindt’. In Rotterdam zien we dit zowel op stedelijk niveau als in de wijken gebeuren. Luide stemmen vanuit de politiek en de samenleving beheersen het debat en boze burgers zijn daar steeds prominenter aanwezig.

In de wijk en op straat zetten professionals en sleutelfiguren zich in om deze spanningen te kanaliseren en bespreekbaar te maken en burgers weer met elkaar in contact te brengen. De straat is de plek waar het gesprek plaats moet vinden want daar is het waar de meningen en opvattingen schuren, waar bewoners zich bijvoorbeeld zorgen maken over een AZC of waar internationale gebeurtenissen hun plek vinden in het dagelijkse gesprek.

Vaak zijn het de polariserende krachten en de “boze burgers” die de boventoon voeren tijdens het debat of het gesprek. Het lijkt niet eenvoudig een dialoog op gang te brengen waar men werkelijk naar elkaar luistert. Om die reden mijden sommige professionals het gesprek. Toch zijn er ook veel mensen die zich op een positieve wijze inzetten voor hun wijk, vrijwilliger zijn bij het AZC, ouderen helpen en klussen doen, die gewoon samen willen leven. Het gaat erom dat we ervoor zorgen dat deze stemmen meer gehoord worden in het debat en dat de Boze burger geholpen wordt zijn/haar boosheid om te zetten in het vinden van oplossingen.

Met elkaar moeten we een kentering te weeg brengen in de wijken. Moeten we de polariserende stem ombuigen naar een verbindende stem. Moeten we de boze en de gematigde burger elkaar weer laten vinden en met elkaar in gesprek brengen. Dit vraagt handelingsbekwame professionals en betrokken burgers, professionals die weten te verbinden en weten hoe de angel uit het debat te halen. Dit vraagt om het bij elkaar brengen van bewoners en het organiseren van de dialoog.

Vanuit Inclusia willen we bijdragen aan het opgang brengen van deze dialoog. In ons netwerk werken we samen met verschillende dialoogleiders en sleutelpersonen die kunnen ondersteunen in het bij elkaar brengen van mensen en het op gang brengen van het gesprek.

Geplaatst op Geef een reactie

Speeddaten met je grootste vooroordelen

Diversiteit in de samenleving kan een bron voor inspiratie en ontwikkeling vormen. 

De verschillen in leeftijd, afkomst, mogelijkheden, religie, gender en seksuele geaardheid vormen echter steeds vaker een reden voor conflict. Een bekend Nederlands spreekwoord is;’ Onbekend maakt onbemind’. Dit duidt op de afstand tussen groepen die vaak leidt tot stereotypering. Door te categoriseren banen wij ons immers een weg tussen alle indrukken en verschillen.

Maar op deze wijze ontstaan ook vooroordelen. En die hebben we allemaal, daar valt niet aan te ontkomen. 

Het is belangrijk dat mensen deze vooroordelen onderkennen en zich tevens realiseren hoe zij een belemmering kunnen vormen in de omgang met anderen. En zelfs een barrière kunnen vormen om in contact te treden met elkaar. 

Voor een goed leefklimaat in een buurt of een wijk is het van belang mensen elkaar kennen en dat er geen schroom is om elkaar op te zoeken. 

Als we ‘normaal’ met elkaar willen leven in buurten of wijken is het van belang dat deze barrières van vooroordelen worden doorbroken en dat mensen met andere ogen naar elkaar gaan kijken. Ook de mensen die vinden dat zij gediscrimineerd, zijn zich vaak niet bewust van het feit dat ook zij vooroordelen hebben. Om je te kunnen verweren tegen discriminatie dien je eerst bewust te zijn van je eigen gedrag en vooroordelen. “Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”, is ook zo’n spreekwoord.

Tijdens deze activiteit worden mensen geconfronteerd met hun vooroordelen en wordt hun onbewuste gedrag ten op zichtte van anderen zichtbaar. Door de confrontatie met de mensen waarover zij een vooroordeel hebben en wat het voor hen betekent, wordt over het algemeen duidelijk dat er sprake is van verkeerde beeldvorming. 

Methodiek

Deze speeddates vinden plaats in wijkgebouwen/buurthuizen. Via verschillende kanalen worden bewoners opgeroepen om met elkaar in gesprek te gaan over hun vooroordelen.

Aan vier tafels neemt een voorzitter plaats, die een groep vertegenwoordigt waar vooroordelen over bestaan. Op de tafel ligt een cartoon of tekst die de vooroordelen in beeld brengt. En op basis waarvan het gesprek kan starten. Bij binnenkomst wordt een kaartje uitgereikt waarop de volgorde staat waarin men de tafels gaat bezoeken. Iedere ronde duurt zo’n 15 minuten.

De thema’s aan de tafels kunnen zijn:

 • Leeftijd
 • Religie
 • Afkomst
 • Beperking
 • Gender diversiteit
 • Seksuele diversiteit
 • Dakloos/verslaafd

De bijeenkomsten worden afgesloten met een informeel samenzijn waardoor de aanwezigen de kans krijgen om op een ontspannen manier met elkaar na te praten en beter kennis met elkaar te kunnen maken.

Geplaatst op Geef een reactie

Een ongeluk zit in een klein hoekje

De inzet van de training Geluk zit in een klein hoekje is om vrouwen meer betrokken te krijgen bij hun eigen leefomgeving. Gezien het feit dat hun mannen vaak werken brengen zij de meeste tijd en vaak met de kinderen door in hun buurt. Niet alleen brengen ze de kinderen vaak naar school maar ook begeleiden ze de kinderen bij het buitenspelen. Ook zijn ze overdag vaak in huis met de kinderen. We weten dat juist in huis en bij het buitenspelen de meeste ongelukken gebeuren met kinderen. Veel ongelukken die voorkomen hadden kunnen worden doordat ouders weten hoe te reageren en hun leefomgeving beoordelen op veiligheid.

De doelstellingen van deze training tweeledig:

 • vrouwen leren hoe ze eerste hulp kunnen verlenen bij kleine ongevalletjes 
 • de veiligheid voor hun kinderen in en om het huis verbetert 
 • de vrouwen maken kennis met het doen van vrijwilligerswerk
 • de binding die vrouwen met de wijk hebben versterkt doordat ze zich actief gaan bezig houden met de situatie van kinderen op de pleinen en in de speeltuin
 • de vrouwen gaan zich actief inzetten als EHBO ouder bij activiteiten in de buurt
 • de leefbaarheid in de wijk gaat vooruit doordat de vrouwen zich gaan inzetten voor de veiligheid van de kinderen op straat

Naast inhoudelijke bijeenkomsten waarin de vrouwen vaardigheden aanleren gaan ze ook een schouw lopen door hun wijk en gaan ze hun zorgen delen met vertegenwoordigers van gemeente en wijk.

De training wordt aangeboden door een ervaren EHBO’er die deze trainingen vaker aangeboden heeft. De training geeft geen EHBO diploma of certificaat maar biedt de vrouwen die zich niet tot dit soort trainingen aangesproken voelen basisvaardigheden om hun kinderen beter te kunnen beschermen en adequater te kunnen reageren wanneer het fout gaat.In de laatste twee bijeenkomsten gaan we met de deelnemers kijken naar hoe ze meer betrokken kunnen zijn bij de veiligheid in hun wijk. Hoe ze hun opgedane kennis kunnen inzetten als vrijwilligers op de pleinen of bij activiteiten.

Geplaatst op Geef een reactie

Vrouwen maken de stad

Vrouwen vormen een belangrijk deel van onze samenleving en vervullen een onmisbare rol. Toch wordt dat door zowel de vrouwen zelf als door hun omgeving niet of nauwelijks erkend. De rol en taken die vrouwen op zich nemen in de zorg voor de kinderen en het huishouden is in het algemeen geaccepteerd en erkend. Anders is het waar het gaat om de rol van de vrouw in het publieke domein. Zo heeft de vrouw een belangrijke rol van de vrouw  in het aangaan van  contact en onderhouden daarvan met bijvoorbeeld de scholen van de kinderen, bibliotheek en andere organisatie waar de kinderen mee te maken hebben tijdens het opgroeien. Vaak is  zij de aanspreekpersoon voor de omgeving van  haar kinderen. Desondanks moeten we constateren dat vrouwen nog onvoldoende zichtbaar zijn en als ze participeren nemen ze te passieve rol aan in zowel hun privédomein als in hun wijk en omgeving. In verschillende wijken zijn groepen vrouwen actief.  Het gaat om vrouwen die  in bewonersgroepen, ouderkamers, wijkgebouwen en buurtcomités actief zijn Deze vrouwen zouden meer kunnen realiseren als ze een actievere rol zouden kunnen oppakken. Het ontbreek deze vrouwen aan tools, vaardigheden en vooral zelfvertrouwen om zich te laten horen en zien. 

In de training vrouwen maken de stad gaan we met vrouwen aan de slag om hun te motiveren en activeren om meer betrokken te zijn bij hun leefomgeving.

Doel van deze training is :

 • de zelfredzaamheid van vrouwen te vergroten, door  hen bewust te maken van hun onmisbare rol in de samenleving .   
 • Het bevorderen van  maatschappelijke participatie van vrouwen
 • burgerinitiatieven bereikbaar te maken voor groepen vrouwen die onvoldoende zelfredzaam zijn om zelf de informatie te verzamelen en een idee op te zetten
 • Het vergroten van het netwerk van vrouwen in hun wijk
 • Verbinding leggen tussen verschillende buurtbewoners in de wijk en het bevorderen van sociale mobiliteit van vrouwen

Het training is bedoeld voor vrouwen uit verschillende doelgroepen die nog  onvoldoende de grenzen van hun zelfredzaamheid hebben verkend en onvoldoende actief zijn in hun eigen wijk. De vrouwen gaan in een drietal bijeenkomsten leren om anders naar hun wijk te kijken en te leren hoe ze zelf actief kunnen worden. Onder begeleiding van een ervaren trainer gaan ze ook stappen zetten om gezamenlijk iets te organiseren binnen hun eigen wijk. De trainer helpt ze om dit vorm te geven en uit te voeren. De vrouwen kunnen gezamenlijk een actie, dialoog of activiteit organiseren over een thema wat ze zelf belangrijk vinden.