Geplaatst op Geef een reactie

Mooi anders

We zien binnen veel migranten gemeenschappen dat ouders van kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand  het moeilijk vinden om te accepteren dat hun kind een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of lichamelijke beperking heeft en zij ervaren vaak onbegrip binnen de eigen gemeenschap. De ouders hebben moeite met het erkennen en begrijpen van de beperking van hun kind. Zij zien graag dat hun kind door middel van een opleiding en een goede baan, voor geld en aanzien voor de familie gaat zorgen. Ouders verschillen in hun mening over de verschillende soorten beperkingen. Sommige ouders zijn van mening dat je aan ’verkeerd gedrag’ als ADHD of autisme wat kan doen. Duidelijkheid en streng optreden vinden zij hierbij belangrijk. De ouders denken, of hopen, dat het kind uit het gedrag zal groeien. Hulp voor de verbetering van het gedrag vinden de ouders daarom niet nodig, ze zien liever dat er aandacht besteed wordt aan de intellectuele ontwikkeling van het kind. Andere ouders vinden gedragsproblemen juist problematisch.

Ook de omgeving kijkt vaak niet positief tegen de kinderen Ook zijn er ouders die proberen er van alles aan te doen om te zorgen dat de beperking “over gaat” door straffen, bidden en met hulp van de kerk of moskee. Deze kinderen zitten hierdoor vaak in een bijna onmogelijke situatie. Ze krijgen onvoldoende hulp en kansen om zich te ontwikkelen. Ze worden onterecht streng bejegend of verstopt. 

Met de training “Mooi anders” gaan we in samenwerking met verschillende vrijwillige zelforganisaties een bijdrage gaan leveren aan de bewustwording en beeldvorming rondom kinderen met een geestelijke beperking onder mensen vanuit diverse culturen.

Ervaren trainers zullen met ouders het gesprek aangaan over hoe ze kijken naar kinderen die anders zijn en hoe ze binnen hun omgeving kijken naar ouders die een kind met een beperking opvoeden. Uit eerdere bijeenkomsten hebben we geleerd dat ouders met kinderen met een beperking zich uitgesloten voelen en het idee hebben dat ze geen steun krijgen vanuit hun omgeving en dat dit ze heel erg zwaar valt. Ook hebben we gezien dat ouders niet goed weten wat een mentale beperking is en wat voor zorg en ondersteuning er beschikbaar is voor deze kinderen.

Het traject bestaat uit 3 bijeenkomsten en wordt op locatie aangeboden om een zo laagdrempelige en veilig mogelijke omgeving te creëren zodat mensen vrij zijn hun mening te delen.

Geplaatst op Geef een reactie

Een ongeluk zit in een klein hoekje

De inzet van de training Geluk zit in een klein hoekje is om vrouwen meer betrokken te krijgen bij hun eigen leefomgeving. Gezien het feit dat hun mannen vaak werken brengen zij de meeste tijd en vaak met de kinderen door in hun buurt. Niet alleen brengen ze de kinderen vaak naar school maar ook begeleiden ze de kinderen bij het buitenspelen. Ook zijn ze overdag vaak in huis met de kinderen. We weten dat juist in huis en bij het buitenspelen de meeste ongelukken gebeuren met kinderen. Veel ongelukken die voorkomen hadden kunnen worden doordat ouders weten hoe te reageren en hun leefomgeving beoordelen op veiligheid.

De doelstellingen van deze training tweeledig:

 • vrouwen leren hoe ze eerste hulp kunnen verlenen bij kleine ongevalletjes 
 • de veiligheid voor hun kinderen in en om het huis verbetert 
 • de vrouwen maken kennis met het doen van vrijwilligerswerk
 • de binding die vrouwen met de wijk hebben versterkt doordat ze zich actief gaan bezig houden met de situatie van kinderen op de pleinen en in de speeltuin
 • de vrouwen gaan zich actief inzetten als EHBO ouder bij activiteiten in de buurt
 • de leefbaarheid in de wijk gaat vooruit doordat de vrouwen zich gaan inzetten voor de veiligheid van de kinderen op straat

Naast inhoudelijke bijeenkomsten waarin de vrouwen vaardigheden aanleren gaan ze ook een schouw lopen door hun wijk en gaan ze hun zorgen delen met vertegenwoordigers van gemeente en wijk.

De training wordt aangeboden door een ervaren EHBO’er die deze trainingen vaker aangeboden heeft. De training geeft geen EHBO diploma of certificaat maar biedt de vrouwen die zich niet tot dit soort trainingen aangesproken voelen basisvaardigheden om hun kinderen beter te kunnen beschermen en adequater te kunnen reageren wanneer het fout gaat.In de laatste twee bijeenkomsten gaan we met de deelnemers kijken naar hoe ze meer betrokken kunnen zijn bij de veiligheid in hun wijk. Hoe ze hun opgedane kennis kunnen inzetten als vrijwilligers op de pleinen of bij activiteiten.

Geplaatst op Geef een reactie

Gezonde relaties

Een gezonde relatie is voor iedereen belangrijk, een relatie waarbinnen je jezelf kan zijn, waaraan je gelijkwaardig en vrijwillig deel kan nemen en die geaccepteerd wordt door je omgeving. Een relatie waarbinnen geweld geen plek kent en kinderen op kunnen groeien in wie ze zijn.

We zien echter dat er nog veel relaties zijn waarin er geen gelijkwaardigheid is of waar geweld plaats vindt. Een aantal dingen die we zien die deze gelijkwaardigheid in gevaar brengen zijn:

 • Geen vrije partnerkeuze
 • Geweld achter de voordeur
 • Geen acceptatie seksuele en gender diversiteit
 • Huwelijksdwang en gevangenschap
 • Eerwraak en verstoting

Binnen de training gaan we in 4 bijeenkomsten aan de slag  met verschillende thema’s. In een voorgesprek met de doelgroep wordt gekeken welke van de thema’s binnen de doelgroep aanwezig zijn. De training wordt gegeven door ervaren trainers die kennis en ervaring hebben met het bespreken van deze thema’s vanuit verschillende culturele perspectieven. 

De thema’s die besproken worden vallen vaak binnen de taboesfeer en het is dus belangrijk om een goede veilige omgeving te creëren waarin de training plaats kan vinden zodat alle deelnemers zich vrij voelen om kennis en ervaringen te delen. De trainers zijn ook vaardig in het herkennen van signalen bij deelnemers waar knelpunten liggen. Ze zullen waar wenselijk deze deelnemers doorverwijzen naar hulptrajecten in hun gemeente.

De training is geschikt voor vrouwen, mannen maar ook jongeren. In overleg met de doelgroep wordt de training afgestemd op de leefwereld en behoeften van de doelgroep.

De bijeenkomsten duren ongeveer 2 uur en de volgende thema’s staan centraal in de bijeenkomsten:

Geplaatst op Geef een reactie

Weerbaar opvoeden

Ouders met een islamitische achtergrond maken zich zorgen om de ontwikkelingen in de samenleving. Ouders zijn bang dat hun kinderen in aanraking komen met jongeren die het verkeerde pad opgaan , die criminele activiteiten ondernemen, in de drughandel terecht komen, die radicaliseren of dat ze met ronselaars of loverboys in contact komen. Ze zien een boosheid in hun jongeren over de tegenslagen die ze te verwerken krijgen in het leven maar weten niet goed hoe ze hierin te begeleiden. Ouders hebben vaak weinig kennis over waar hun jongeren mee bezig zijn, wat hun vrienden zijn en in welke online netwerken ze actief zijn. Ze hebben het gevoel dat hun jongeren in een andere wereld leven dan zij en dat ze elkaar niet meer begrijpen.

Het leven van jongeren is een evenwicht tussen positieve en negatieve invloeden. Sterke jongeren blijven goed in evenwicht maar de balans kan ook verschuiven. Negatieve invloeden trekken aan jongeren en ouders moeten hun jongeren versterken en beschermen.

Gebrek aan kennis, vaardigheden en een netwerk maakt ook dat ouders niet goed weten wanneer hun jongere uit balans raakt en wat de signalen zijn van negatieve invloeden. 

Weerbaarheid is een proces, is een ontwikkeling die jongeren leert zelfkritisch te worden en leert kritisch te kijken naar wat ze tegen komen op weg naar hun ontwikkeling tot zelfredzame volwassenen. Ouders zijn belangrijk in deze begeleiding, zij spelen een belangrijke rol in het weerbaar maken van hun jongeren. Binnen de training leren we ouders hoe ze hun kinderen kunnen versterken en weerbaar kunnen maken.

We gaan vanuit hun eigen ervaringen en knelpunten kijken naar hoe ze hun jongeren het beste weerbaar kunnen maken tegen de negatieve invloeden die ze tegen komen. De training bestaat uit een theoretisch en dialoog gedeelte. We gaan processen van weerbaarheid uitleggen maar we gaan vooral handvatten bieden die aansluiten op de dagelijkse praktijk binnen de gezinnen die de ouders gaan helpen om hun jongeren beter te begrijpen en ondersteunen. 

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten en wordt aangeboden door ervaren trainers op voor de ouders vertrouwde en laagdrempelige locaties. De thema’s komen voort uit de gesprekken met de ouders en de knelpunten die ze daarin naar voren brachten.