Geplaatst op Geef een reactie

Covid informatie in de eigen taal

We zien dat er in de laatste maanden veel verandert in de maatregelen rondom de Corona Pandemie. Er is een booster prik bij gekomen, de QR code, mondkapjes, quarantaine regels en nog veel meer. Het is voor veel mensen lastig om de stroom van informatie bij te houden en ook goed zicht te krijgen op wat waar is en waar je betrouwbare informatie vindt.

In samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zetten wij ons met een team van voorlichters in de eigen taal in om ervoor te zorgen dat er betrouwbare informatie in de eigen taal terecht komt bij mensen met een migratie achtergrond. We geven informatie over de maatregelen, QR code, Boostervaccinatie en waar mensen terecht kunnen voor meer informatie. Deze bijeenkomsten organiseren we door het hele land en het is mogelijk om aan te sluiten bij een van deze bijeenkomsten indien u daar interesse in heeft.

In onderstaande schema staan de bijeenkomsten voor de komende tijd. Als u bij een bijeenkomst aan wilt sluiten dan kunt u mailen nar l.schouwenburg@inclusia.nl dan geven we u meer informatie over hoe aan te sluiten.

Geplaatst op Geef een reactie

Start training Opvoeden in Dilemma

In de eerste week van november zijn we van start gegaan met de training Opvoeden in Dilemma. Deze training wordt aangeboden aan ouders die hun kinderen weerbaar willen maken tegen de vele krachten waar ze in de samenleving mee te maken.

We zien in de opvoeding dat kinderen vooral leren van wat ze zien en minder van wat we vertellen. Ouders zijn dan ook een belangrijk voorbeeld in hoe kinderen kijken naar andere mensen, culturen en religies om hun heen. Ze leren vaak bewust dat er een wij bestaat, maar ook onbewust dat er een zij bestaat. Ze maken deel uit van verschillende werelden waar die wij en zij elkaar in versterken maar soms ook anders zijn. De werelden van thuis, school, straat en online versterken elkaar maar botsen ook. Kinderen die opgroeien in deze verschillende werelden en leren waarde toe te dichten aan deze werelden komen in een situatie terecht die kan leiden tot knelpunten in het vinden wie ze zijn, het in contact komen en beïnvloed worden door negatieve krachten of zelfs radicalisering. Het is belangrijk dat kinderen leren kritisch te kijken naar oordelen over wij en zij en dat ze leren weerbaar te zijn tegen invloeden die ze trekken richting een sterk wij en zij.

We gaan in de komende maanden :

  • Rotterdamse ouders een training aanbieden waarin zij zich bewust worden van hun vaak onbewuste rol in het tot stand brengen van wij, zij denken in het opvoeden.
  • We kijken met ouders naar hoe deze processen versterkt worden door de leefwerelden van de kinderen.
  • We werken met de ouders aan het vergroten van kennis en vaardigheden in het weerbaar maken van hun kinderen tegen polarisatie en radicalisering.
  • Zetten in op signaleren en wanneer de keuze te maken dat extra hulp nodig is.

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten waarin een basis rondom weerbaarheid vormgegeven is wat in de praktijk door de trainer aangevuld zal worden met specifieke thema’s voor de ouders.

We gaan met ouders kijken naar: welke dingen van invloed zijn op de ontwikkeling van de identiteit van hun jongeren, wat de invloed en rol hierin van de ouders is. Hoe werkt sociale media en wat is het krachtenveld waarin jongeren zich bewegen. Maar ook gaan we kijken naar de communicatie met de jongeren en wat ouders kunnen doen om het proces van identiteitsontwikkeling te kunnen begeleiden.

De eerste drie groepen zijn gestart in Delfshaven en Feijenoord en in de komende weken zullen nog meer groepen gaan starten.

Voor meer informatie over de training kunt u contact opnemen met: Souad Achour via s.achour@inclusia.nl

Geplaatst op Geef een reactie

Informeren op maat

We zien dat er in verschillende gebieden van het land nog steeds zorgen zijn over de vaccinatie graad en welke doelgroepen nog achterblijven in het vaccineren. Zo ook in Zeeland waar de GGD merkt dat ze een aantal doelgroepen nog onvoldoende weten te bereiken. Vanuit Inclusia zijn Souad en Abderrahim naar Zeeland gegaan om daar samen met de voorlichters vanuit de GGD te kijken naar hoe ze meer in contact kunnen komen met deze doelgroepen en hoe ze het gesprek aan kunnen gaan.

We hebben met de deelnemers gekeken naar de ervaringen die we hebben uit de vele gesprekken die we met mensen gevoerd hebben over waarom wel of niet vaccineren. Ook hebben we gekeken naar cultuur sensitief communiceren en het aansluiten bij de verschillende doelgroepen met de boodschap en de zorgen die mensen hebben. Veel zorgen zijn onder alle doelgroepen hetzelfde zoals de werking van het vaccin, de bijwerkingen en of het wel betrouwbaar is maar we zien ook verschillen waar het gaat om zorgen over vruchtbaarheid of hoe vanuit verschillende religies gekeken wordt naar vaccineren.

De deelnemers zijn met elkaar het gesprek aangegaan over Inclusie, cultuur, religie en de invloed van deze op wat ook wel omschreven wordt als de vaccinatiekloof. Er is gesproken over de zorgen van mensen en hoe ook het gesprek aan te gaan bij tegenslagen en weerstand.

Met de opgedane kennis gaan de voorlichters de wijken in om mensen beter te informeren zodat mensen geïnformeerde keuzes kunnen maken over het wel of niet willen vaccineren.

Voor meer informatie over deze training of onze inzet rondom informatie op maat kunt u contact opnemen met : Souad Achour via s.achour@inclusia.nl

Geplaatst op Geef een reactie

Vaderkracht in actie

Het vadercentrum Vaderkracht begint steeds meer vorm te krijgen. Onze peervaders hebben zondag 10 oktober de training Ouders in Actie gevolgd van het CJG. In deze training hebben ze geleerd hoe ze gesprekken over opvoedingsthema’s laagdrempelig in kunnen zetten bij de vadergroepen binnen het vadercentrum.

Naast verschillende manieren om gesprekken op gang te brengen hebben ze geleerd hoe ze verschillende werkvormen in kunnen zetten en hoe ze om kunnen gaan met uitdagende situaties tijdens dialogen. Ook hebben ze met elkaar stukjes dialoog en werkvormen geoefend.

Met het afronden van deze training zijn de vaders voldoende krachtig om de stad in te gaan en gesprekken aan te gaan met groepen mannen over vader zijn.

Het Vadercentrum is een samenwerking tussen stichting Inclusia, de gemeente Rotterdam en het CJG. We zien in Rotterdam veel vaders die niet goed weten waar ze terecht kunnen met vragen over vaderschap. Ook zien we veel vaders zoeken naar wat vaderschap voor hun betekend en hoe ze zich een weg banen tussen de verwachtingen van de samenleving, cultuur, geloof en de overheid. Vaders raken in de knel en zoeken antwoorden en andere vaders om ervaringen mee te delen. We hebben als samenleving ook veel vragen aan vaders over de rol die zij hebben in thema’s als gendergelijkheid, genderneutraal opvoeden, vrouwen emancipatie en het stoppen van geweld tegen vrouwen. Vaders zijn een belangrijke partner in deze thema’s. Binnen het vadercentrum gaan we ook deze gesprekken met elkaar aan.

Vanaf oktober 2021 zullen deze vaders de stad ingaan om daar met groepen vaders de dialoog aan te gaan over vaderschap. De eerste bijeenkomsten zijn van start gegaan in Rotterdam Zuid. We zien dat de vaders het fijn vinden dat er aandacht komt voor vaderschap maar dat ze het nog best lastig vinden om het gesprek aan te gaan over hun eigen vaderschap.

Het Rotterdams vadercentrum zal geen fysiek centrum worden maar zal juist de stad ingaan om vaders te bereiken op voor vertrouwde plekken om zo meer connecties te leggen en vaders te bereiken die uit zichzelf niet snel een vadercentrum zullen bezoeken.

Het vadercentrum wordt mede mogelijk gemaakt door: De gemeente Rotterdam, het Oranjefonds en het VSB fonds.

Geplaatst op Geef een reactie

Terug naar normaal

Vanaf september 2021 gaat in Rotterdam een nieuw project starten waarin we ouderen met een migratie achtergrond gaan helpen om weer in beweging te komen. Inclusia en Indigo zien dat het voor veel ouderen lastig is om hun leven weer op te pakken nadat ze lange tijd binnen hebben gezeten door Corona. De ouderen zijn voorzichtig met weer onder mensen komen en hebben in het afgelopen jaar vaak te weinig bewogen waardoor in beweging komen soms moeilijk is. We zijn veel mensen verloren en eenzaamheid heeft veel ouderen geraakt. In samenwerking met zelforganisaties en vrijwillige sleutelpersonen gaan we proberen deze ouderen weer een beetje geluk te brengen door ze te helpen weer stappen naar buiten te zetten. We brengen de ouderen naar een locatie in de wijk waar ze op een inloop kennis maken met andere ouderen. We helpen ze hun loopje naar markt of moskee weer op te pakken en we kunnen ze trainingen bieden waarin ze leren omgaan met verlies, ze weer gaan bewegen en we met hun zoeken naar geluk.

Migrantenouderen voelen zich in normale omstandigheden vaker eenzaam en rapporteren vaker een slechter ervaren gezondheid dan ouderen zonder migratie achtergrond. De coronacrisis lijkt deze achterstand in gezondheid vergroot te hebben. Er zijn geen ‘post-Corona’ cijfers, maar bekend is dat corona de migranten gemeenschappen en migranten ouderen hard heeft getroffen. Zij waren op verschillende terreinen extra kwetsbaar. Nu de corona pandemie onder controle lijkt te zijn en veel ouderen zijn gevaccineerd, gaat de maatschappij langzaam terug naar ‘normaal’. Maar terug naar normaal en het weer oppakken van het leven vraagt veel van de migranten ouderen. Naast het overwinnen van de onzekerheid en angst, het verwerken van het verlies van dierbaren, dienen zij ook hun verslechterde lichamelijke situatie te hanteren en weer vertrouwen te krijgen in zichzelf en hun omgeving.

Indigo preventie en Inclusia gaan migranten ouderen ondersteunen bij het weer oppakken van hun leven. Dit doen we in de gebieden Feijenoord en Delfshaven, in de periode eind juli 2021 tot 1 juli 2022. Ons streven is migranten ouderen lichamelijk en mentaal in beweging te brengen, hun ervaren gevoel van veiligheid en vertrouwen in zichzelf en de maatschappij te vergroten waardoor hun welbevinden wordt vergroot en eenzaamheidsgevoelens worden verminderd.

We gaan sleutelpersonen inzetten die het vertrouwen van ouderen genieten én die in staat zijn hen te benaderen en te ondersteunen. We trainen deze sleutelpersonen waarna zij de ouderen thuis opzoeken en met hulp van een eenvoudige vragenlijst de behoeften van de ouderen op mentaal en lichamelijk gebied inventariseren. Vervolgens ondersteunen de sleutelfiguren de ouderen met een aanpak op maat: een traject van 3 maanden met daarin:
* individuele ondersteuning,
* en/of hen toeleiden naar een groepsactiviteiten van een zelforganisatie of activiteiten in een Huis van de Wijk bezoeken,
* en/of deelname aan een preventieve groepstraining: ‘Liever Bewegen Dan Moe’, ‘Gezond oud worden In Nederland’ of een training ‘Omgaan met rouw en verlies’.

Op 5 oktober is een groep van 21 vrijwillige sleutelpersonen van start gegaan met de training om de ouderen in beeld te gaan krijgen, het gesprek met hun aan te gaan en ze te motiveren hun leven weer op te pakken. In de eerste bijeenkomst is het project nader toegelicht en gekeken naar hoe we met elkaar deze ouderen weer kunnen helpen om actief te worden. In de komende drie bijeenkomsten gaan we inzetten op het vergroten van de vaardigheden en kennis op eenzaamheid en gesprekstechnieken.

Voor meer informatie over het project: Terug naar normaal kunt u contact opnemen met: Souad Achour via s.achour@inclusia.nl

Geplaatst op Geef een reactie

Kom jij ons bestuur versterken

Inclusia is een groeiende organisatie die met activiteiten en projecten bijdraagt aan het realiseren van een Inclusieve samenleving. We hebben twee medewerkers in dienst die zich vooral op de uitvoering richten en er is een bestuur wat meehelpt om de visie van de stichting op de inclusieve samenleving vorm te geven die vervolgens door de medewerkers vertaald wordt naar projecten. We zijn een kleine maar daadkrachtige organisatie met een grote passie voor het werk wat we doen. We zijn op zoek naar bestuursleden die met dezelfde passie willen werken aan de inclusieve samenleving .

Stichting Inclusia is opgericht in 2019. In ons nog korte bestaan hebben we een stevige positie ontwikkeld in het maatschappelijk middenveld. We werken voornamelijk in Zuid Holland maar we doen ook regelmatig opdrachten door het hele land. We hebben diverse methodieken ontwikkeld rondom het versterken van mensen zodat ze gelijkwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. We ontwikkelen onze eigen methodieken vanuit en in samenwerking met de mensen waar het om gaat. Inclusia heeft 2 medewerkers en naast de beide medewerkers heeft Inclusia een sterk netwerk van freelance professionals en trainers met ervaring op diverse vlakken die het team versterken.

De doelstellingen van de stichting zijn:
• het bevorderen van een inclusieve samenleving waar een ieder gelijkwaardig aan deel kan nemen;
• het bevorderen van verbinding tussen mensen in de samenleving;
• het bijdragen aan gelijkwaardigheid van mensen ongeacht afkomst, gender, geaardheid, leeftijd, religie en beperking;
• het versterken van mensen zodat zij allen gelijkwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving;
• het bevorderen van emancipatie en ontwikkeling van mensen.

Wat we doen:
We ontwikkelen projecten, trainingen, dialogen en activiteiten om mensen in staat te stellen gelijkwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Naast het zelf ontwikkelen van trainingen en projecten ondersteunen we ook instellingen en organisaties in het bereiken van diverse doelgroepen en bij het vertalen en overbrengen van hun boodschap naar deze doelgroepen. In opdracht van diverse instellingen maken we thema’s bespreekbaar en betrekken we doelgroepen bij thema’s. Voor gemeenten of op eigen initiatief organiseren we dialogen en debatten om gesprekken op gang te brengen en doelgroepen dichter tot elkaar te brengen. We dragen actief bij aan het terugdringen van discriminatie en racisme en vergroten kansen van jongeren in de samenleving.

Thema’s waar we actief in zijn:
• Emancipatie van mannen en vrouwen,
• Tegengaan van eenzaamheid onder ouderen
• Gezonde relaties
• Zelfbeschikking
• Versterking nieuwkomers
• Empowerment jongeren en vrouwen
• Armoede tegengaan
• Opvoeding, Social Media, Weerbaarheid
• Seksualiteit, Seksuele en gender diversiteit
• Anti discriminatie, Vooroordelen, Polarisatie
• Gelijkwaardige toegang tot informatie

Werkwijze:
Zoals eerder aangeven is de basis voor onze manier van werken de behoeften en knelpunten van de doelgroep zelf. Alles wat we ontwikkelen ontstaat in samenspraak en samenwerking met de doelgroep. De meeste thema’s waar we mee werken zijn ook vanuit deze doelgroepen geformuleerd en wanneer we in opdracht van overheden of instellingen aan de slag gaan met een thema toetsen we de inzet altijd eerst aan de behoeften van de doelgroep. Deze werkwijze maakt dat onze inzet altijd goed aansluit bij de doelgroep en de doelgroepen goed weet aan te spreken.
Onze projecten en trainingen worden altijd op locatie opgezet en uitgevoerd wat maakt dat een laagdrempelige en veilige situatie ontstaat die maakt dat mensen goed aan kunnen sluiten en zich veilig voelen om aan de slag te gaan met voor hun kwetsbare thema’s.

Stichting Inclusia kan voor het geven van de trainingen en begeleiden van bijeenkomsten en dialogen een beroep doen op een groot, ervaren en kundig netwerk van trainers en dialoogleiders. Het gaat daarbij om mensen met voldoende ervaring die divers zijn in leeftijd, gender en afkomst. Voor onze werkwijze is het belangrijk dat we met onze inzet en informatie zo goed mogelijk aansluiten bij de doelgroep, waarbij cultuur, taal en kennis van de samenleving van invloed zijn op wie op welke manier de boodschap over gaat brengen. Met regelmaat zetten we dan ook voorlichters vanuit diverse talen, gender, sociale kaders en culturen in om de inzet dichter bij de mensen te brengen en een laagdrempelige veilige situatie te creëren voor deelname.
De coördinatie van de inzet ligt altijd bij een van de adviseurs vanuit Inclusia die garant staan voor de kwaliteit van de inzet.

VACATURES BESTUURSLEDEN INCLUSIA

Voor de versterking van het bestuur is Stichting Inclusia op zoek naar een Secretaris en een penningmeester. We zijn op zoek naar twee enthousiaste mensen die onze stichting willen versterken. Doordat er een professionele organisatie is liggen de meeste taken daar. De bestuursleden monitoren de organisatie en de werkzaamheden en dragen bij aan de visie en het beleid van de organisatie. Een bestuursfunctie bij Inclusia is onbezoldigd, reis en onkosten worden vergoed.

Geïnteresseerden in de portefeuilles (ongeveer 4 uur per maand) kunnen solliciteren voor een functie maar kunnen ook in een gesprek met de medewerkers en andere bestuursleden kijken naar de mogelijkheden.

Wat we van je verwachten:

  • Je wilt enthousiast meewerken aan de opbouw van Inclusia
  • Je wilt meedenken over beleid en de toekomst van de organisatie

Dat je je kunt vinden in onze uitgangspunten:

  • Je ondersteunt onze basisbeginselen rondom de inclusieve samenleving waar iedereen gelijkwaardig aan deel kan nemen
  • Je staat open om door te blijven leren.

Secretaris

De secretaris houdt toezicht op de administratie van de organisatie die door de medewerkers gevoerd wordt.

Verwachtingen:
• Je neemt maandelijks deel aan de bestuursvergadering
• Je denkt mee over beleid en visie van de organisatie
• Je zet je netwerk in om kansen voor de stichting te vinden
• Je ondersteunt de adviseur ontwikkeling bij het mogelijk maken van fondsenwerving en communicatie met fondsen en subsidienten
• Je representeert de stichting waar mogelijk en gewenst bij gelegenheden

Penningmeester

De penningmeester is met de adviseur ontwikkeling verantwoordelijk voor het financiele beleid van de stichting. De penningmeester ondersteunt het opstellen van de jaarlijkse begroting en jaarrekening en is mede verantwoordelijk voor het betalingsproces binnen de stichting. De uitvoering van de administratie ligt bij een boekhouder.

Verwachtingen:
• Je stelt jaarlijks met de medewerkers de begroting van de stichting op
• Je doet maandelijks de betalingen van de partij
• Je brengt ieder half jaar verslag uit aan het bestuur over de financiele voortgang van de organisatie
• Je verzorgt samen met de accountant de jaarrekening
• Je bent accuraat en hebt een zekere passie voor administratie
• Je werkt goed samen in een team
• Ervaring met financiele administratie is een pre
• Je neemt maandelijks deel aan de bestuursvergadering
• Je denkt mee over beleid en visie van de organisatie
• Je zet je netwerk in om kansen voor de stichting te vinden
• Je ondersteunt de adviseur ontwikkeling bij het mogelijk maken van fondsenwerving en communicatie met fondsen en subsiedienten
• Je representeert de stichting waar mogelijk en gewenst bij gelegenheden

Solliciteren kan door je motivatie te mailen naar l.schouwenburg@inclusia.nl

Geplaatst op Geef een reactie

Ouderen Schiedam in beweging

In de afgelopen 2 weken is onze ouderengroep in de Weerklank in Schiedam van start gegaan met de training Samen Fit. In deze training die aangeboden wordt door Senioren Welzijn gaan de deelnemers aan de slag met hoe ze, ook op hun leeftijd, nog fit kunnen worden. De training is een combinatie van sociale vaardigheden, gezond eten en samen bewegen.

Iedere week komt iemand vanuit een Schiedamse organisatie om de vrouwen bewust te maken van de mogelijkheden maar ook om ze te laten zien waar ze in Schiedam terecht kunnen voor ondersteuning.

De vrouwen zijn blij met de training. In het afgelopen jaar zijn ze veel thuis geweest. Vanuit Inclusia was er een wekelijkse wandel activiteit opgezet die nu aangevuld wordt met extra beweging. Ook het kijken naar en leren over gezonde voeding wordt erg gewaardeerd.

De training zal de komende weken voortgezet worden en na afronding gaan we met de deelnemers kijken naar hoe het geleerde binnen de groep geïmplementeerd kan worden.

Geplaatst op Geef een reactie

Extra aandacht voor vragen over vaccinatie

In de afgelopen maanden hebben we als Inclusia voorlichtingen gegeven in verschillende steden in Nederland om mensen informatie te geven over het vaccineren tegen Covid-19. We zien dat de bestaande informatie vanuit de overheid verschillende groepen Nederlanders onvoldoende bereikt. Met de voorlichtingen zijn meer dan 6000 mensen bereikt. Vanuit een neutrale informatie positie geven we mensen voldoende informatie om zelf een keuze te kunnen maken of ze wel of niet willen vaccineren. We hebben tijdens de voorlichtingen een aantal vragen gezien die steeds terugkwamen. Deze vragen hebben we gebundeld en in vraaggesprekken met voorlichters en experts gefilmd. Deze filmpjes zijn nu beschikbaar in 4 verschillende talen om nog meer mensen te kunnen informeren en helpen bij het maken van een keuze.

De filmpjes die gemaakt zijn met hulp van het ministerie van VWS, Sharp Eye Media Producties, Aman, Gezondheidskloof en de voorlichters van Inclusia zijn via de volgende links te bekijken:

De Turkse versie:

https://www.youtube.com/watch?v=dygSNuxDfXQ

De Caribische versie:

https://www.youtube.com/watch?v=i-rxhqTfmf8

De Arabische versie:

https://www.youtube.com/watch?v=Z5qyQjsCwn0

De Tamazigt versie:

https://www.youtube.com/watch?v=Q7Yg4HVh2Zk

Met deze korte filmpjes willen we een bijdrage leveren aan het meer toegankelijk maken van de informatie rondom vaccineren voor verschillende doelgroepen. We zien dat er veel vragen leven onder mensen die met de informatie vanuit de overheid nog onvoldoende beantwoord worden. Er zijn zorgen over de bijwerkingen, de betrouwbaarheid van de vaccins bij nieuwe Covid varianten en de effecten op vruchtbaarheid en zwangerschap. In deze filmpjes worden deze vragen beantwoord.

De filmpjes zijn vrij te delen vanaf de Youtube pagina van Inclusia:

https://www.youtube.com/channel/UCfyV74CrBRN6z97xPmZb5YA

Geplaatst op Geef een reactie

Afsluiting Ouderenkamer in de Moskee Feijenoord

Vanaf maart 2020 hebben we in samenwerking met Stichting Ouderen Feijenoord gewerkt aan het opzetten en uitvoeren van een inloop voor ouderen in de wijk Hillesluis in Rotterdam. Het is de derde keer dat we als Inclusia een inloop als deze vormgeven waarbij we vanuit de doelgroep in samenwerking met vrijwilligers ouderen met een migratie achtergrond uit hun eenzaamheid halen. Dit traject was bijzonder omdat er ingezet is op een uitgebreide proces evaluatie en het beschrijven van de methodiek. Deze beide producten zijn eerste stappen richting het erkent krijgen van de methodiek en het mogelijk opnemen van de methodiek in de databank van effectieve methodieken die eenzaamheid tegengaan.

Ook onze inzet heeft door Corona bijzondere uitdagingen gekend. Het samen komen kon lange tijd niet maar de vrijwilligers zijn de ouderen blijven bezoeken en hebben samen met de ouderen gekeken hoe ze deze periode het beste door konden komen. Inmiddels komen de ouderen langzaam hun huis weer uit en komen ze in kleine groepjes samen.

We danken ZonMW voor het mogelijk maken van deze proces evaluatie en beschrijving. In de methodiekenbanken zijn nog onvoldoende methodieken terug te vinden die zich specifiek richten op Inclusie en die aandacht hebben voor ouderen met een migratie achtergrond. Met dit traject zetten we flinke stappen om ook hier meer inclusiviteit te realiseren.

Voor meer informatie over deze methodiek kunt u mailen naar: Leonieke Schouwenburg via, l.schouwenburg@inclusia.nl

Geplaatst op Geef een reactie

Vaccinatie voorlichtingen

Ook in de zomerperiode blijven we vanuit Inclusia informatie geven over het vaccineren tegen Covid 19. We zien nog steeds dat er onder mensen zorgen bestaan over het vaccineren en de effecten daarvan op de gezondheid. Onze voorlichters geven informatie aan groepen mensen om de neutrale informatie voor iedereen toegankelijk te maken en mensen de kans te geven een goed geïnformeerde keuze te maken of ze wel of niet willen vaccineren.

Tijdens de zomer zijn er geen fysieke bijeenkomsten maar zijn onze voorlichters te gast bij radiostations en online talkshows om zoveel mogelijk mensen te bereiken met de informatie.

Heeft u vragen over de bijeenkomsten of zou u graag een van onze voorlichters op bezoek krijgen bij uw radiostation of talkshow dan kunt u contact opnemen met s.achour@inclusia.nl.